Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXVIII/461/2017 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 16:11:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/460/2017 w sprawie przyznawania nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 16:10:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/459/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem są te same części nieruchomości położonych w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 16:09:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/458/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Mickiewicza. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 16:08:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/457/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Potockiego. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 16:07:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/456/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położona w Żninie przy ul. Słonecznej. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 16:06:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/455/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 16:05:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/454/2017 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Sienkiewicza. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 16:05:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/453/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali niemieszkalnych, stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Żninie przy ul. Szpitalnej. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 16:04:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/452/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Szpitalnej. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 16:03:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/451/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Januszkowie. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 16:02:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/450/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2017-2030. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 16:01:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/448/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2018. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 16:00:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/449/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 16:00:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/449/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 15:59:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/448/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2018. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 15:59:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/447/2017 w sprawie określenia na 2018 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 15:58:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/446/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok. Łukasz Lisiecki 2017-12-05 15:57:39 dodanie dokumentu
Zakup koszy ulicznych Magdalena Ciszak 2017-12-04 12:34:19 dodanie dokumentu
SOŁECTWO SULINOWO Joanna Bocian-Stefaniak 2017-12-01 09:27:41 edycja dokumentu
SOŁECTWO SULINOWO BEKANÓWKA Joanna Bocian-Stefaniak 2017-12-01 09:24:04 edycja dokumentu
[18] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej w Żninie Bogumiła Czaj 2017-11-30 14:12:07 dodanie dokumentu
wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap II sołectwo Wenecja Sławomir Chrośniak 2017-11-30 07:21:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Żninie w dniu 1 grudnia 2017 r. Łukasz Lisiecki 2017-11-29 13:03:48 dodanie dokumentu
Nabór na członków Komisji Konkursowej Karol Osiński 2017-11-27 13:21:36 dodanie dokumentu
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żninie. Magdalena Ciszak 2017-11-24 11:26:35 dodanie dokumentu
wymiana/budowa sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza w Żninie Sławomir Chrośniak 2017-11-24 07:55:18 dodanie dokumentu
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żninie przy ul. Słonecznej Sławomir Chrośniak 2017-11-24 07:53:30 dodanie dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Rady- 27.11.2017 r. - 04.12.2017 r. Patrycja Popielska 2017-11-23 15:10:46 edycja dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Rady- 27.11.2017 r. - 04.12.2017 r. Patrycja Popielska 2017-11-23 15:10:27 usunięcie załacznika
Terminy posiedzeń Komisji Rady- 27.11.2017 r. - 04.12.2017 r. Patrycja Popielska 2017-11-23 15:09:22 dodanie dokumentu
[ZB_235-2017] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Karol Osiński 2017-11-23 13:17:42 edycja dokumentu
[ZB_237-2017] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu w 2018 roku. Karol Osiński 2017-11-23 11:51:22 dodanie dokumentu
[ZB_235-2017] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Karol Osiński 2017-11-23 11:51:18 dodanie dokumentu
[ZB_236-2017] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2018 Karol Osiński 2017-11-23 11:51:13 dodanie dokumentu
wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap II sołectwo Wenecja Sławomir Chrośniak 2017-11-23 07:21:15 dodanie dokumentu
[ZB_233-2017] w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach Sulinowo i Sulinowo Bekanówka w Gminie Żnin Joanna Bocian-Stefaniak 2017-11-21 15:23:28 dodanie dokumentu
Postanowienie Burmistrza Żnina z 21 listopada 2017 roku zwołujące Zebranie Wiejskie Sołectwa Sulinowo Bekanówka Joanna Bocian-Stefaniak 2017-11-21 15:19:40 dodanie dokumentu
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 21 listopada 2017 roku zwołujące Zebranie Wiejskie Sołectwa Sulinowo Joanna Bocian-Stefaniak 2017-11-21 15:16:57 dodanie dokumentu
[ZB_233-2017] w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach Sulinowo i Sulinowo Bekanówka w Gminie Żnin Joanna Bocian-Stefaniak 2017-11-21 15:04:30 dodanie dokumentu