Modernizacja infrastruktury drogowej

 

DRI.7011.1.11.2014 Żnin, dn.17.07.2014r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w trybie przetargu nieograniczonego do 30.000 euro

na

Modernizację infrastruktury drogowej

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Modernizacja infrastruktury drogowej”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika przy ulicy Leszka Białego w Żninie, polegająca na wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki polbruk na podsypce cementowo - piaskowej. Roboty polegać będą na:

 1. wykonaniu koryta robót ziemnych głębokości 20cm,

 2. ustawieniu obrzeża betonowego 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej,

 3. wykonaniu warstwy odcinającej z piasku grubości 10cm po zagęszczeniu,

 4. wykonaniu podbudowy z tłucznia wapiennego gr. 15 cm po zagęszczeniu na wjazdach,

 5. ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk „6” na podsypce cementowo - piaskowej.

Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie placu przy ul. Podmurna/Pocztowa w Żninie.

Roboty polegać będą na:

 1. rozebraniu istniejącego ogrodzenia na długości 60 m,

 2. wykonaniu koryta robót ziemnych głębokości 30 cm na powierzchni 240m2,

 3. wykonaniu warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu,

 4. wykonaniu warstwy podbudowy z betonu B-15 gr. 15 cm po zagęszczeniu,

 5. ustawieniu krawężnika ulicznego na ławie betonowej z oporem,

 6. ułożeniu nawierzchni z kostki typu polbruk „8” na podsypce cementowo - piaskowej.

Zadanie nr 3

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja chodnika na Placu Działowym w Żninie, polegająca na wymianie nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na kostkę polbruk na podsypce cementowo - piaskowej.

Roboty polegać będą na:

 1. rozebraniu nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych,

 2. rozebraniu krawężnika typu ulicznego na ławie cemontowo - piaskowej,

 3. wykonaniu koryta robót ziemnych głębokości ok. 20 cm,

 4. ustawieniu krawężnika ulicznego 15x30 na ławie betonowej z oporem,

 5. ustawienie krawężnika najazdowego (wtopionego na wjazdach ze skosami na ławie betonowej,

 6. wykonaniu warstwy odcinającej mrozoodpornej z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu,

 7. wykonaniu warstwy podbudowy tłuczniowej na wjazdach gr. 15 cm po zagęszczeniu,

 8. ułożeniu nawierzchni z kostki typu polbruk „6” szarej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem,

 9. Uzupełnienie tynków w przypadku takiej potrzeby przy styku kostki polbruk z elewacjami budynków.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 4 tygodnie od daty podpisania umowy

 

 

 

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

2. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie:

 • oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ,

III.3) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ,

 

III.4) INNE DOKUMENTY

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.

Dokument pełnomocnika należy dołączyć do oferty.

 

IV. PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony do 30.000 euro.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.3) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2014r.godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.5) Termin otwarcia ofert: 31.07.2014r.godzina 11:15, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, aula.

IV.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

 

 

Burmistrz

Leszek Jakubowski

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie do składania ofert.doc (DOC, 36.KB) 2014-07-17 15:26:56 36.KB 395 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.odt (ODT, 72.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-07-17 15:26:12 72.KB 169 razy
Wynik postępowania
1 ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (PDF, 400KB) 2014-08-01 13:03:12 400KB 422 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Musiał 17-07-2014 15:26:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Musiał 17-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Musiał 01-08-2014 13:03:12