Nadzór inwestorski nad budową budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej wraz z pokojami gościnnymi na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja dz. nr 181 i 182

 DRI.7011.1.2.2014

Żnin, dn. 12.02.2014r.


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w trybie przetargu nieograniczonego do 14.000 euro

na

"Nadzór inwestorski nad budową budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej wraz z pokojami gościnnymi na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja dz. nr 181 i 182”

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad budową budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej wraz z pokojami gościnnymi na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja dz. nr 181 i 182

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru nad budową budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej z zapleczem administracyjno-socjalnym, pokojami gościnnymi, zapleczem sanitarnym oraz infrastrukturą techniczną wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na obszarze o szczególnym znaczeniu ( dz. nr 181 i 182 ) w Wenecji, gm. Żnin.

 

Wartość robót budowlano-montażowych wynosi 1.081.925,42 zł brutto.

 

Zakres czynności inspektora nadzoru będzie obejmował:

 1. zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno-prawną budowy,

 2. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, ofertą wykonawcy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem realizacji robót sporządzonym przez Wykonawcę robót, będącym załącznikiem do umowy,

 3. bieżący monitoring stanu zaawansowania prac w ramach poszczególnych zadań,

 4. sprawdzenie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

 5. sprawdzenie i odbiór robót budowlanych, instalacyjnych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót,

 6. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek, a także kontrolowanie rozliczeń budowy oraz parafowanie faktur i częściowych protokółów odbioru,

 7. sporządzanie bieżących protokółów z ustaleń między Zamawiającym, a Wykonawcą,

 8. kontakty z właściwymi instytucjami, gestorami istniejącego uzbrojenia itp.,

 9. weryfikacja dokumentacji powykonawczej,

 10. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

 11. w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych robót, przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez inwestora protokółu robót dodatkowych,

 12. sporządzenie protokółu odbioru i przekazania do eksploatacji,

 13. udział w przeglądach gwarancyjnych na wezwanie Zamawiającego,

 14. udział w naradach koordynacyjnych budowy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Inspektorzy nadzoru zobowiązani są do wizyty na placu budowy i kontroli przebiegu prac budowlanych min. raz w tygodniu i na każde wezwanie Zamawiającego bądź Wykonawcy.

Cykl realizacji umowy określa się do czasu zakończenia budowy tj. podpisania końcowego protokółu odbioru wraz z ostatecznym rozliczeniem końcowym do 15 grudnia 2014r., obejmującym również okres gwarancji (36 miesięcy).

 

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przynajmniej 1 osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie nadzorowania nad robotami konstrukcyjno- budowlanymi , 1 osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie nadzorowania instalacji elektroenergetycznych, 1 osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie nadzorowania sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych .

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie:

 • oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ,

 • oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńwg załącznika nr 5 do SIWZ,

 • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. – załącznik nr 6. do SIWZ

III.3) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniazałącznik nr 4 do SIWZ

III.4) INNE DOKUMENTY

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.

Dokument pełnomocnika należy dołączyć do oferty.

 

IV. PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony do 14.000 euro.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.3) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN.

IV.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014r.godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, pokój nr 26.

IV.5) Termin otwarcia ofert: 21.02.2014r.godzina 11:15, miejsce: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 ŻNIN, aula.

IV.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.7) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Pomoc finansowa w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Burmistrz

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 54.KB) 2014-02-12 12:35:05 54.KB 406 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 252KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-02-12 12:35:05 252KB 126 razy
Wynik postępowania
1 nadzór inwestorski Muzeum.pdf (PDF, 93.KB) 2014-02-24 11:43:35 93.KB 445 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 12-02-2014 12:35:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Hartwich 12-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Musiał 24-02-2014 11:43:35