Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny oraz Mieszkanie Chronione) wraz z rozbudową części wejściowej , remontem elewacji północnej i zachodniej budynku głównego oraz dociepleniem pozostałych elewacji nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w granicach działki nr ewid. 1085/1 przy ulicy 700-lecia 36 w Żninie, z regulacją instalacji c.o. i modernizacją technologii kotłowni w budynku głównym. ZADANIE I - REMONT PIWNIC BUDYNKU GŁÓWNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 30 32 910, faks 052 30 32 920.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-znin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny oraz Mieszkanie Chronione) wraz z rozbudową części wejściowej , remontem elewacji północnej i zachodniej budynku głównego oraz dociepleniem pozostałych elewacji nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w granicach działki nr ewid. 1085/1 przy ulicy 700-lecia 36 w Żninie, z regulacją instalacji c.o. i modernizacją technologii kotłowni w budynku głównym. ZADANIE I - REMONT PIWNIC BUDYNKU GŁÓWNEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane , polegające na : wykonaniu nowych nadproży, zabezpieczeniu belek stalowych, wykonaniu tynków stropu piwnicy, wykonaniu prace malarskich , stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu posadzki w piwnicy, wykonaniu elewacji w obrębie okna. Roboty instalacyjne wewnętrzne wodno - kanalizacyjne polegające na wykonaniu instalacji zimnej i ciepłej wody oraz wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie robót elektrycznych w pomieszczeniach piwnicznych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa : Wykaz robót zgodny z załączonym opisem robót - przedmiarem, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w budynku , celem uzyskania niezbędnej wiedzy na temat zakresu robót, stanowiących przedmiot zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana na podstawie: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Formularz ofertowy z ceną z uwzględnieniem podatku od towaru i usług VAT (załącznik nr 1 do SIWZ) 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ, 3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ, 5. Oświadczenie lub dokument wskazujący na brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp: a. Aktualny odpis z właściwego rejestru ,lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6. Informacja dotycząca realizacji zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7. Informacja wynikająca z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych- załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops-znin.pl, www.bip.umznin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 700-lecia 36 88-400 Żnin Pokój nr 1 piętro I - sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 700-lecia 36 88-400 Żnin Pokój nr 1 piętro I - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP - numer ogłoszenia: 447860– 2013 w dniu 04.11.2013r.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

Maria Bursztyńska

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 263KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-11-04 13:20:32 263KB 156 razy
2 Zal_1.pdf (PDF, 76.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-11-04 13:20:32 76.KB 164 razy
3 Zal_2.pdf (PDF, 76.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-11-04 13:20:32 76.KB 159 razy
4 Zal_3.pdf (PDF, 71.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-11-04 13:20:32 71.KB 180 razy
5 Zal_4.pdf (PDF, 82.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-11-04 13:20:32 82.KB 183 razy
6 Zal_5.pdf (PDF, 74.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-11-04 13:20:32 74.KB 157 razy
7 Zal_6.pdf (PDF, 78.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-11-04 13:21:48 78.KB 178 razy
8 zal_7_1.pdf (PDF, 66.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-11-04 13:21:48 66.KB 223 razy
9 zal_7_2.pdf (PDF, 72.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-11-04 13:21:48 72.KB 139 razy
10 zal_7_3.pdf (PDF, 615KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-11-04 13:21:48 615KB 131 razy
11 Zal_8.pdf (PDF, 154KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-11-04 13:21:48 154KB 160 razy
12 zal_9_1.pdf (PDF, 789KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-11-04 13:21:48 789KB 176 razy
13 zal_9_2.pdf (PDF, 941KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-11-04 13:21:48 941KB 151 razy
Wynik postępowania
1 Ogłoszenie o wyniku przetargu.pdf (PDF, 381KB) 2013-11-19 14:22:53 381KB 565 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Piotrowski 04-11-2013 13:20:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Piotrowski 04-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Piotrowski 19-11-2013 14:22:53