Grudzień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_181-2011] w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów 2012-01-09 07:56:10
[ZB_180-2011] w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów 2012-01-09 07:52:20
[ZB_179-2011] w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2011-12-28 13:28:24
[ZB_177-2011] w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Żnin, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego 2011-12-28 13:57:19
[ZB_176-2011] w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie przy ul.700-lecia 2011-12-27 08:08:38
[ZB_175-2011] w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa 2011-12-15 08:02:27
[ZB_174-2011] w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa 2011-12-15 07:50:27
[ZB_173-2011] w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji udziałów w spółkach, wartości niematerialnych i prawnych oraz akcji i gwarancji ubezpieczeniowych oraz druków ścisłego zarachowania 2011-12-15 07:58:10
[ZB_172-2011] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami 2011-12-15 09:43:22
[ZB_171-2011] w sprawie ustalenia wzoru ankiety konsultacyjnej w konsultacjach dotyczących zniesienia osiedli jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz funkcjonowania w przyszłości jednostek pomocniczych na terenie miasta Żnina 2011-12-12 14:26:11
[ZB_170-2011] w sprawie wyboru formy konsultacji, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zniesienia osiedli jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin na terenie miasta Żnina i funkcjonowania w przyszłości jednostek pomocniczych na terenie miasta Żnina, a także określenia podstawowych czynności związanych z przeprowadzanymi konsultacjami 2011-12-12 14:25:00
[ZB_169-2011] w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2011-12-13 11:42:30
[ZB_168-2011] w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin 2011-12-01 13:10:48
[ZB_167-2011] w sprawie powołania komisji przetargowej 2011-12-12 09:47:09
[ZB_166-2011] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2012 2011-12-01 13:05:15
[ZB_165-2011] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2012 roku 2011-12-01 13:00:25
[ZB_164-2011] w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2011-12-01 12:54:29