Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Żnina

Żnin, dnia 10 listopada 2011 r.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

południowo-zachodniej części miasta Żnina

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871 ze zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Żninie nr XIX/115/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Żnina, obejmującego obszar ograniczony dawnymi torami kolejowymi, terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Kwiatowej, Ogrodowej i Pieniężnej oraz terenami zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Piwnej, dalej ul. Aliantów, Browarową, Tysiąclecia, Szpitalną, wraz z terenami zabudowy mieszkaniowej oraz fragmentem parku miejskiego po wschodniej stronie ul. Szpitalnej, a następnie wzdłuż południowej i zachodniej granicy administracyjnej miasta Żnina, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 listopada 2011r. do 15 grudnia 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żninie ul. 700-lecia 39, I piętro, pok. 40, w godz. od 800 do 1500.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.bip.umznin.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 grudnia 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego I piętro, sala sesyjna o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Żnina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2011r.

 

Burmistrz Żnina

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

1 żnin rysunek planu -3_11_11.pdf (PDF, 7.MB) 2011-11-17 09:02:21 879 razy
2 Prognoza_10sierpnia2011.pdf (PDF, 2.MB) 2011-11-17 09:00:58 641 razy
3 Żnin-uchwała -październik 2011.pdf (PDF, 40KB) 2011-11-17 09:00:58 510 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 09-11-2011 10:17:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chrośniak 09-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 17-11-2011 09:02:21