Ogłoszenie o zwołaniu XII sesji Rady Miejskiej w Żnine w dniu 26 października 2011 r.

 

Ogłoszenie

W dniu 26 października 2011 r. (środa) o godz. 900 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żninie przy ulicy 700-lecia 39 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Żninie.

Porządek obrad

1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.

Sprawozdanie Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2012 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.

7.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra”.

10.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki.

11.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin na lata 2011 – 2032”.

12.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych budynków.

13.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż trzy lata na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin.

14.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż trzy lata na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żnin.

15.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin.

16.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

17.

Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie Projektu Uchwały w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin.

18.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin.

19.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok.

20.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2011-2025.

21.

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żninie na kadencję 2012 – 2015.

23.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina.

24.

Interpelacje i zapytania Radnych.

25.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

26.

Wolne wnioski i informacje.

27.

Zakończenie.

 

Obrady mają charakter jawny.

Przewodnicząca Rady

/-/ Halina Rosiak /-/

Załączniki do pobrania

1 OGLOSZENIE o zwołaniu XII sesji.pdf (PDF, 81KB) 2011-10-20 12:31:20 433 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 20-10-2011 12:31:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Lisiecki 20-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 20-10-2011 12:31:20