[ZB_135-2011] w sprawie określenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin

 

ZARZĄDZENIE Nr 135/2011

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 19 września 2011 r.

 

w sprawie określenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów

placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz § 5 ust.1 pkt.2 uchwały XXXIII/262/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żnin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2009 r. Nr 42, poz. 898 z późn.zm. 2)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się następujące wielkości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r., miesięcznie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Małgorzata Bromberek – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie:

Grażyna Biskupska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie:

Jacek PietraszkoDyrektor Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie:

Jacek Otto – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie:

Beata Rumel – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Januszkowie:

Krzysztof Kaczmarek – Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie:

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Żnina.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zgodnie z zapisem § 4 uchwały XXXIII/262/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żnin, dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych może być przyznany w granicach posiadanych środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy na wynagradzania osobowe. Zabezpieczone w budżecie Gminy Żnin na 2011 r. środki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin pozwalają na przeznaczenie w skali miesiąca kwoty 1.680,00 . na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek wymienionych w § 1 tego zarządzenia w okresie od 1 października 2011 r. do 31 marca 2012 r. Zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 2 powołanej powyżej uchwały dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Żnin przyznaje Burmistrz.

W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

WK/AN

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r., Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2009 r., Nr 81, poz. 1424

Załączniki do pobrania

1 ZB_135-2011 BIP.pdf (PDF, 64KB) 2011-10-14 14:07:19 391 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 14-10-2011 14:07:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Karabasz 19-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 14-10-2011 14:07:19