[ZB_138-2011] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami

ZARZĄDZENIE Nr 138/2011

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 30 września 2011 r.

 

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust 2 uchwały Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok , zmienionej:

- Uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 lutego 2011 r.,

- Uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r.,

- Zarządzeniem Nr 53/2011 Burmistrza Żnina z dnia 18 kwietnia 2011 r.,

- Uchwałą Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011 r.,

- Zarządzeniem Nr 74/2011 Burmistrza Żnina z dnia 06 czerwca 2011 r.

- Uchwałą Nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 czerwca 2011 r.,

- Uchwałą Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 08 lipca 2011 r.,

- Zarządzeniem Nr 100/2011 Burmistrza Żnina z dnia 25 lipca 2011 r.

- Uchwałą Nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 sierpnia 2011 r.,

- Zarządzeniem Nr 133/2011 Burmistrza Żnina z dnia 15 września 2011 r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 64.598.564,04 na kwotę 64.599.649,04 .

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.

 

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 60.921.167,04 na kwotę 60.922.252,04 .

 

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.502.673,00 na kwotę 8.502.858,00 .

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji na zadania własne z kwoty 2.173.678,00 na kwotę 2.174.578,00 .

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 68.114.407,04 na kwotę 68.115.492,04 .

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

6) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 59.910.848,04 na kwotę 59.911.933,04 .

 

7) W § 3 kwota deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 3.515.843,00 .

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

 

I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 1.085 .

 

Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dotację w dziale 852:

-Nr WFB.I.3120.52.2011 z dnia 15.09.2011r. o kwotę 900 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (R.85216 – zadanie własne),

-Nr WFB.I.3120.55.2011 z dnia 22.09.2011r. o kwotę 185 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (R.85213 – zadanie zlecone).

 

II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 1.085 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacją.

 

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami wydatków i związane głównie z urealnieniem odpisu na ZFŚS w placówkach oświatowych oraz przesunięcia w SP Nr 2 ( na wniosek dyrektora placówki).

Ponadto przesunięto środki na kontynuację wczesnego wspomagania (R.80195).

Zabezpieczono środki na niezbędne remonty w Urzędzie Miejskim (R.75023).

Po interpretacji ZUS dokonano przesunięć środków na obsługę spisu powszechnego, na wypłatę dodatków i nagród (R.75056 zadanie zlecone).

 

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2011 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach 64.599.649,04 .

Planowane wydatki po zmianach 68.115.492,04 .

Planowany deficyt 3.515.843,00 .

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 1

 

 do Zarządzenia Nr 138/2011

Burmistrza Żnina

z dnia 30 września 2011 r.

 

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2011 rok

 

Dział

Rozdział


§


Wyszczególnienie

Zwiększe nia

Zmniejsze nia

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

852

 

 

Pomoc społeczna

1 085,00

0,00

9 709 334,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

185,00

0,00

56 398,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

185,00

 

22 798,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

900,00

0,00

389 800,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

900,00

 

389 800,00

 

 

 

Razem plan dochodów

1 085,00

0,00

64 599 649,04

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 138/2011

Burmistrza Żnina

z dnia 30 września 2011 r.

 

Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2011 rok

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększe nia

Zmniejsze nia

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

750

 

 

Administracja publiczna

15 198

15 198

5 791 389

 

75023

 

Urząd gminy

10 559

10 559

4 450 994

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10 000

 

92 885

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

 

559

3 533

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

10 000

21 874

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

559

 

67 500

 

75056

 

Spis powszechny i inne

4 639

4 639

31 727

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 486

 

16 574

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

2 153

 

14 353

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

3 994

0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

645

0

801

 

 

Oświata i wychowanie

54 898

54 898

22 415 085

 

80101

 

Szkoły podstawowe

24 514

13 246

9 501 276

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000

 

121 777

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych

 

3 000

1 074

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 023

 

139 299

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

 

1 023

0

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

20 491

9 223

299 268

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

3 104

0

446 981

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 104

 

17 460

 

80104

 

Przedszkola

3 746

9 254

3 457 021

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

7 281

160 450

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 746

1 973

120 753

 

80110

 

Gimnazja

13 981

27 028

5 873 731

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13 981

27 028

220 376

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

4 183

0

871 724

 

 

4140

Wpłaty na P.F.R.O.N.

1 000

 

1 000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 183

 

17 591

 

80148

 

Stołówki szkolne

370

370

818 231

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

370

370

14 146

 

80195

 

Pozostała działalność

5 000

5 000

956 908

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000

 

37 504

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

5 000

20 836

852

 

 

Pomoc społeczna

1 085

0

13 566 724

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

185

0

64 798

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

185

 

64 798

 

85216

 

Zasiłki stałe

900

0

497 600

 

 

3110

Świadczenia społeczne

900

 

497 600

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

123

123

1 069 929

 

85401

 

Świetlice szkolne

0

123

473 552

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

123

24 101

 

85495

 

Pozostała działalność

123

0

25 271

 

 

4140

Wpłaty na P.F.R.O.N.

100

 

100

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

23

 

547

 

 

 

Razem plan wydatków

71 304,00

70 219,00

68 115 492,04

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 138/2011

 

Burmistrza Żnina

z dnia 30 września 2011 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2011 r. [w zł]

Dział

Rozdział


§

Wyszczególnienie

Zwiększe nia

Zmniejsze nia

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

DOCHODY

852

 

 

Pomoc społeczna

185

0

7 496 393

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

185

0

22 798

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

185

 

22 798

 

 

 

Razem plan dochodów

185

0

8 502 858

WYDATKI

 

75056

 

Spis powszechny i inne

4 639

4 639

31 727

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 486

 

16 574

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń

2 153

 

14 353

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

3 994

0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

645

0

852

 

 

Pomoc społeczna

185

0

7 496 393

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

185

0

22 798

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

185

 

22 798

 

 

 

Razem plan wydatków

4 824

4 639

8 502 858

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 138/2011

Burmistrza Żnina

z dnia 30 września 2011 r.

 

Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa

na realizację zadań własnych Gminy Żnin na 2011 r. [w zł]

Dział

Rozdział


§


Wyszczególnienie

Zwiększe nia

Zmniejsze nia

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

DOCHODY

852

 

 

Pomoc społeczna

900

0

1 746 535

 

85216

 

Zasiłki stałe

900

0

389 800

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

900

 

389 800

 

 

 

Razem plan dochodów

900

0

2 174 578

WYDATKI

852

 

 

Pomoc społeczna

900

0

1 746 535

 

85216

 

Zasiłki stałe

900

0

389 800

 

 

3110

Świadczenia społeczne

900

 

389 800

 

 

 

Razem plan wydatków

900

0

2 096 640

 

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

1 ZB_138-2011.pdf (PDF, 12KB) 2011-10-12 10:29:05 377 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 12-10-2011 10:29:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Tylak 30-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 12-10-2011 10:29:05