[ZB_129-2011] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego ........................ i wyrażenia zgody na adaptację powierzchni strychowej przylegającej do w/wym. lokalu

ZARZĄDZENIE Nr 129/2011

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 6 września 2011 r.

 

w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego …........................ i wyrażenia zgody na adaptację powierzchni strychowej przylegającej do w/wym. lokalu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1 ) i § 25 pkt 1 uchwały Nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1.1. Przydzielić rodzinie Pani …............................. lokal mieszkalny znajdujący się w …......................................., składający się z 2 pokoi, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 54,20 m2.

2. Przydzielić i wyrazić zgodę …......................................... na adaptację wolnej powierzchni strychowej przylegającej do mieszkania wskazanego w § 1.1. o pow. 32,60 m2.

 

§ 2. Wszelkie prace związane z adaptacja przydzielonej powierzchni strychowej zostaną wykonane we własnym zakresie i na własny koszt przez Panią …............................. po wcześniejszym podpisaniu umowy określającej zakres i sposób rozliczenia prac związanych z adaptacja wskazanego pomieszczenia strychowego.

 

§ 3. Lokal o którym mowa w § 1, wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin, znajduje się w budynku mieszkalnym usytuowanym w …...............................

 

§ 4. Zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny znajdujący się w ….......................... zostanie dokonane pomiędzy Gminą Żnin a Panią …...........................

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żninie.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

UZASADNIENIE

 

Pani …................... wraz z mężem i pięciorgiem dzieci mieszkają w wynajętym lokalu położonym w Żninie przy ul. ….............................. o pow. 43 m2. Obecne warunki mieszkaniowe uniemożliwiają na prawidłowe funkcjonowanie rodziny, zwłaszcza brak jest odpowiednich warunków dla czwórki dzieci uczęszczających do szkoły. Rodzina Pani …............................ponosi wysokie koszty związane z wynajmowanym lokalem, opłatami jak i lekami. Pani …............................ choruje na łuszczycę natomiast dwójka dzieci na astmę oskrzelową. Biorąc pod uwagę powyższe Burmistrz Żnina podjął decyzję o wskazaniu do zasiedlenia Pani ….............................. wraz z rodziną lokal mieszkalny i pomieszczenie strychowe do adaptacji na cele mieszkalne położone w ….......................................

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

1Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1217, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz, 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230.

Załączniki do pobrania

1 ZB_129-2011 BIP.pdf (PDF, 64KB) 2011-09-13 10:43:13 402 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 13-09-2011 10:43:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Żurawicki 06-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 13-09-2011 10:45:26