[ZB_128-2011] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokalu mieszkalnego położonego w .................... na lokal socjalny położony w ..................................

ZARZĄDZENIE Nr 128/2011

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 5 września 2011 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokalu mieszkalnego położonego w …..................... na lokal socjalny położony w …...................................

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz stosownie do zapisu § 20 załącznika do uchwały Nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 33, poz. 590)

 

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w …............................. składającego się z 2 pokoi, kuchni i łazienki o pow. 54,20 m2, którego najemcą jest Pani ….............................. na zwolniony lokal socjalny położony w …......................... składający się z jednego pokoju i korytarza o pow. o pow. 20,50 m2.

§ 2. Zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny nr 5 w …..................... zostanie dokonane pomiędzy Gminą Żnin a Panią …............................... Jednocześnie ulega rozwiązaniu umowa najmu na lokal mieszkalny nr 2 w …..............................

§ 3. Warunki przekazania lokalu, termin opuszczenia dotychczasowego lokalu mieszkalnego wraz ze wszystkimi członkami rodziny zostaną uzgodnione pomiędzy przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żninie a Panią …......................................

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żninie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Pani …........................ zam. w Podgórzynie 4/2 zajmuje lokal mieszkalny o pow. 54,20 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni,łazienki. W związku z powstałymi zaległościami tut. Urząd wystąpił do Sądu Rejonowego w Żninie z wnioskiem o zapłatę i eksmisję z zajmowanego obecnie lokalu. Sąd Rejonowy w Żninie w wyroku Sygn. Akt....................... z dnia 9 czerwca 2011r. orzekł by Pani …............................ opróżniła zajmowany lokal w …............................... i przyznał jej prawo do lokalu socjalnego. W/wym. wyraziła zgodę na dobrowolne opuszczenie powyższego lokalu i przeprowadzenia się do wskazanego lokalu socjalnego w ….................................

Komisja Mieszkaniowa mając na uwadze racjonalną gospodarkę mieszkaniowym zasobem gminy oraz względy społeczne postanowiła wskazać Pani …........................ lokal socjalny położony w …...................... o pow. 20,50 m2 składający się z pokoju i korytarza.

Realizując zapis § 20 załącznika do uchwały Nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin postanowiono wyrazić zgodę na zamianę wyżej wymienionych lokali mieszkalnych.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

1Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1217, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz, 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230.

Załączniki do pobrania

1 ZB_128-2011 BIP.pdf (PDF, 64KB) 2011-09-13 10:08:37 378 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 13-09-2011 10:08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Żurawicki 05-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 13-09-2011 10:12:42