Sierpień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_125-2011] w sprawie przeprowadzenia kontroli dotacji celowych udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy 2011-10-20 09:28:26
[ZB_124-2011] w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na rok 2012 2011-09-16 15:23:10
[ZB_123-2011] w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających (przedterminowych) sołtysa Sołectwa Żnin Wieś 2011-08-30 14:28:17
[ZB_122-2011] w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za I półrocze 2011 roku 2011-08-31 10:41:10
[ZB_121-2011] zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów, biur, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2011-10-05 08:48:57
[ZB_120-2011] w sprawie wyznaczenia likwidatora oraz przeprowadzenia czynności likwidacyjnych w Miejskim Zespole Oświaty w Żninie 2011-08-31 10:25:56
[ZB_119-2011] w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2011-08-26 15:17:53
[ZB_118-2011] w sprawie określenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2011-09-27 09:09:30
[ZB_117-2011] w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2011-09-27 09:20:22
[ZB_116-2011] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2011-08-26 15:13:04
[ZB_114-2011] w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 w Żninie 2011-09-27 09:34:56
[ZB_113-2011] w sprawie ustalenia wzoru umowy cywilnoprawnej określającej warunki pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej oraz korzystania z jego świadczeń 2011-09-27 09:39:32
[ZB_112-2011] w sprawie zasad naboru dzieci do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Żnin 2011-09-27 10:03:04
[ZB_111-2011] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2011-08-22 12:27:55
[ZB_110-2011] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2011-08-22 12:21:40
[ZB_109-2011] w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego 2011-08-11 13:15:01
[ZB_108-2011] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. ............................ 2011-08-22 12:14:05
[ZB_107-2011] w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-08-09 10:23:40
[ZB_106-2011] w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011-08-09 10:19:33
[ZB_105-2011] w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Słębowie 2011-09-27 11:54:08
[ZB_104-2011] w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie 2011-09-27 12:14:53
[ZB_103-2011] w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-09-27 11:33:19
[ZB_102-2011] w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-09-27 11:29:18