listopad

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_168-2010] w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces" 2011-06-16 11:31:38
[ZB_167-2010] w sprawie ustalenia wzoru ankiety konsultacyjnej w konsultacjach dotyczących dalszego funkcjonowania jednostki pomocniczej ? sołectwa Wilczkowo-Dobrylewo i jego podziału oraz konsultacji o treści nowych statutów sołectw powstałych w wyniku podziału 2011-06-16 11:28:21
[ZB_166-2010] w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących dalszego funkcjonowania jednostki pomocniczej ? sołectwa Wilczkowo-Dobrylewo w Gminie Żnin i jego podziału na dwa odrębne sołectwa oraz konsultacji w sprawie treści nowych statutów tych sołectw, a także określenia podstawowych czynności związanych z przeprowadzanymi konsultacjami 2011-06-16 11:21:52
[ZB_165-2010] w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żnin lokalu mieszkalnego 2011-06-16 11:14:01
[ZB_164-2010] w sprawie zmiany budżetu Gminy Żnin na 2010 rok wynikającej z ze zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej 2011-06-16 10:09:34
[ZB_163-2010] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w .............. przy ul. .......................... 2011-06-16 09:54:27
[ZB_162-2010] w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Żnin na 2011 rok 2011-06-16 09:50:46
[ZB_161-2010] zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 2011-06-16 09:44:19
[ZB_160-2010] w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego nr ..... znajdującego się przy ul. ................ w Żninie 2011-06-16 09:41:36
[ZB_159-2010] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego znajdującego się we wsi ............... 2011-06-16 09:37:16
[ZB_158-2010] w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2011-06-16 09:33:19
[ZB_157-2010] w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 2011-06-16 07:47:28
[ZB_156-2010] w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-06-15 15:28:05