Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Lokalna Organizacja Turystyczna