Obwieszczenie Burmistrza Żnina o wszczęciu postępowania dla inwestycji- Zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczo-magazynowego na budynek inwentarski do chowu trzody chlewnej o obsadzie 8280 sztuk prosiąt (166 DJP) na działce nr ewid. 93/16 obręb 0006 Cerekwica, gmina Żnin.

Żnin, dnia 15 stycznia 2018 r.

   Burmistrz Żnina                                                                             

  ul. 700-lecia 39

    88-400 Żnin  

OŚ.6220.2.2018                                         

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ŻNINA

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję, że w dniu 3 stycznia 2017 r., na wniosek CERPLON Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo-magazynowego na budynek inwentarski do chowu trzody chlewnej o obsadzie 8280 sztuk prosiąt (166 DJP) na działce nr ewid. 93/16 obręb 0006 Cerekwica, gmina Żnin. Ponadto wystąpiono do właściwych organów w przedmiotowej sprawie tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Żninie, ul. 700-lecia 39, I piętro - pokój 41, a także uzyskać wyjaśnienia oraz złożyć wnioski i zastrzeżenia w terminie do 19 lutego 2018 r.

 

 

Sprawę prowadzi: Piotr Kowalczyk, starszy specjalista ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

tel. (+48) 52 30 31 301 wew. 136, e-mail: p.kowalczyk@gminaznin.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kowalczyk 16-01-2018 09:21:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kowalczyk 22-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kowalczyk 16-01-2018 09:21:44