wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap II sołectwo Wenecja

Żnin, dnia 23 listopada 2017 r.

IGPI.7321.2.2008

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin,

Etap II sołectwo Wenecja

 

Na podstawie art.17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art.39, w związku z art.54 ust.2, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały nr XIX/116/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2007 r. i uchwały nr XXXI/425/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap II sołectwo Wenecja, w zakresie uwzględnionych uwag, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.11.2017 r. do 22.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, pok. nr 40, w godzinach od 730 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żninie, w sali sesyjnej, o godz. 1200.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Miejskiego w Żninie ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (e-mail: kontakt@gminaznin.pl), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Żnina.

 

Burmistrz Żnina

Robert Luchowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chrośniak 23-11-2017 07:21:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Chrośniak 23-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chrośniak 30-11-2017 07:21:12