Rok 2017

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXVII/426/2017 w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin w sołectwach Sulinowo i Sulinowo Bekanówka. 2017-10-31 14:55:25
Uchwała Nr XXXVII/427/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-10-31 14:56:20
Uchwała Nr XXXVII/428/2017 w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin. 2017-10-31 14:58:12
Uchwała Nr XXXVII/429/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin, nieruchomości położonej w Chomiąży Księżej. 2017-10-31 14:59:02
Uchwałą Nr XXXVII/430/2017 w sprawie wniesienia przez Gminę Żnin udziałów do "PUK" Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Żninie. 2017-10-31 15:00:07
Uchwała Nr XXXVII/431/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. 2017-10-31 15:01:09
Uchwała Nr XXXVII/432/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Dobrylewie. 2017-10-31 15:04:10
Uchwała Nr XXXVII/433/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Bożejewiczkach przy ul. Dębowej. 2017-10-31 15:08:30
Uchwała Nr XXXVII/434/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Sulinowie. 2017-10-31 15:11:04
Uchwała Nr XXXVII/435/2017 w sprawie Rocznego Programu Współpracy gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 2017-10-31 15:12:13
Uchwała Nr XXXVII/436/2017 w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023". 2017-10-31 15:13:27
Uchwała Nr XXXVII/437/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Klemensa Janickiego w Januszkowie 2017-10-31 15:15:21
Uchwała Nr XXXVII/438/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Słębowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Słębowie. 2017-10-31 15:16:39
Uchwałą Nr XXXVII/439/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie. 2017-10-31 15:18:07
Uchwała Nr XXXVII/440/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich i Publiczne Gimnazjum nr 3 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie. 2017-10-31 15:20:17
Uchwała Nr XXXVII/441/2017 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 5 w Żninie. 2017-10-31 15:26:26
Uchwałą Nr XXVII/442/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym. 2017-10-31 15:32:12
Uchwała Nr XXXVII/443/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2017-10-31 15:34:19
Uchwała Nr XXXVII/444/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2017-2030. 2017-10-31 15:35:31
Uchwała Nr XXXVII/445/2017 w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosków o nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin" oraz tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Żnin?. 2017-10-31 15:37:00