Informacja Burmistrza Żnina tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie