Wybory ławników na kadencję 2012 - 2015

W związku z wejściem w życie w dniu 14 czerwca 2011 roku ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 109, poz.627) zmianie uległ wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika jak również zmianie uległy warunki i sposób zgłoszenia kandydata.

 

Aktualny wzór karty zawarty jest w załączniku.

 


Wybory ławników na kadencję 2012 - 2015

Ogłoszenie

 

W związku z upływem kadencji dotychczasowych ławników sądów powszechnych informuję, że do 30 czerwca 2011 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żninie.

 

Warunki, jakie musi spełniać kandydat na ławnika sądu powszechnego oraz tryb zgłaszania kandydatów określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz.U. z 2001 r., Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.).

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  2. jest nieskazitelnego charakteru,

  3. ukończył 30 lat,

  4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

  5. nie przekroczył 70 lat,

  6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

  7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej:

- prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Zgłoszenia kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje. Wzory karty zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, pokój nr 10 (Biuro Rady).

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

- 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

- informację z Krajowego Rejestru Karnego;

- oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

- do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Żninie

Halina Rosiak

Załączniki do pobrania

1 karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.doc (DOC, 37KB) 2011-05-18 09:18:39 442 razy
2 Jak_uzyskaA__informacje_o_niekaralnoA_ci.pdf (PDF, 54KB) 2011-05-18 09:18:39 1052 razy
3 Lista_osob_zglaszajacych_kandydata.pdf (PDF, 53KB) 2011-05-18 09:18:39 450 razy
4 karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.pdf (PDF, 95KB) 2011-05-18 09:18:39 416 razy
5 form_krk_osoba.rtf (RTF, 23KB) 2011-05-18 09:18:39 408 razy
6 Lista_osob_zglaszajacych_kandydata.rtf (RTF, 95KB) 2011-05-18 09:18:39 457 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 18-05-2011 09:18:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Lisiecki 12-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 14-06-2011 12:19:52