Rok 2017

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIV/382/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2016 rok. 2017-07-04 16:02:00
Uchwała Nr XXXIV/383/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina. 2017-07-04 16:03:27
Uchwała Nr XXXIV/384/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2017-07-04 16:05:23
Uchwała Nr XXXIV/385/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2017 - 2030. 2017-07-04 16:06:30
Uchwała Nr XXXIV/386/2017 w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin. 2017-07-04 16:07:39
Uchwała Nr XXXIV/387/2017 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 2017-07-04 16:08:44
Uchwała Nr XXXIV/388/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Chomiąży Księżej. 2017-07-04 16:09:32
Uchwała Nr XXXIV/389/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia. 2017-07-05 09:04:21
Uchwała Nr XXXIV/390/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie. 2017-07-04 16:11:10
Uchwała Nr XXXIV/391/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu. 2017-07-04 16:12:46
Uchwała Nr XXXIV/392/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie. 2017-07-04 16:13:31
Uchwałą Nr XXXIV/393/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 4 sołectwo Kierzkowo. 2017-07-04 16:14:45
Uchwała Nr XXXIV/394/2017 w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Żnin na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2025". 2017-07-04 16:15:41
Uchwałą Nr XXXIV/395/2017 w sprawie przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego opieki nad grobami, kwaterami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie gminy Żnin. 2017-07-04 16:16:31
Uchwałą Nr XXXIV/396/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie oraz nadania jej statutu. 2017-07-04 16:17:27
Uchwałą Nr XXXIV/397/2017 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze 2017-07-04 16:18:19
Uchwała Nr XXXIV/398/2017 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 2017-07-04 16:19:08
Uchwała Nr XXXIV/399/2017 w sprawie wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Żnina. 2017-07-04 16:20:36
Uchwała Nr XXXIV/400/2017 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żnin. 2017-07-04 16:21:47