Rok 2017

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXI/346/2017 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Kaczkowo i Kaczkówko jako jednostkach pomocniczych Gminy Żnin. 2017-04-03 10:11:18
Uchwała Nr XXXI/347/2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków. 2017-04-03 10:14:29
Uchwała Nr XXXI/348/2017 w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. 2017-04-03 10:15:53
Uchwała Nr XXXI/349/2017 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 2 w Żninie. 2017-04-03 10:17:34
Uchwała r XXXI/350/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Żnin do nowego ustroju szkolnego. 2017-04-03 10:18:40
Uchwała Nr XXXI/351/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za rok 2016. 2017-04-03 10:19:55
Uchwała Nr XXXI/352/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonych w Kierzkowie i Wójcinie. 2017-04-03 10:25:36
Uchwała Nr XXXI/353/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Podgórnej. 2017-04-03 10:26:35
Uchwała Nr XXXI/354/2017 w wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości położonych w Sulinowie. 2017-04-03 10:28:48
Uchwała Nr XXXI/355/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Żninie. 2017-04-03 10:30:31
Uchwała Nr XXXI/356/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2017-04-03 10:32:12
Uchwała Nr XXXI/357/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żnin na lata 2017-2030. 2017-04-03 10:33:37
Uchwała Nr XXXI/358/2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2017-04-03 10:35:00
Uchwałą Nr XXXI/359/2017 w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2017-04-03 10:35:55
Uchwała Nr XXXI/360/2017 uchylająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Żnin. 2017-04-03 10:38:35
Uchwała Nr XXXI/361/2017 w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Żnin. 2017-04-03 10:40:17
Uchwałą Nr XXXI/362/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina. 2017-04-03 10:41:12
Uchwała Nr XXXI/363/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie za 2016 rok. 2017-04-03 10:42:14