Udział Społeczeństwa- Budowa budynku inwentarskiego chowu świń - tuczarnia, na terenie istniejacego gospodarstwa rolnego, na dz. nr ew. 104 w miejscowości Białożewin, gm. Żnin

Żnin, dnia 16 marca 2017 r.

OŚ.6220.37.2016

                                                                                              OBWIESZCZENIE

Burmistrz Żnina, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 10 sierpnia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowa budynku inwentarskiego chowu świń – tuczarni, na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego, na dz. nr ew. 104 w miejscowości Białożewin, gmina Żnin”. Inwestorem w przedmiotowej sprawie jest Pan Jan Musiał i Pani Barbara Musiał.Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjny i wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Żnina, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są odpowiednio Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy znajdującą się w budynku Urzędu Miejskiego w Żninie, ul. 700-lecia 39, I piętro - pokój 41, w godzinach pracy Urzędu, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 20.03.2017 r. do dnia 19.04.2017 r.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Żnina przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Sprawę prowadzi:
Piotr Kowalczyk- podinspektor
Tel. (52) 30-31-301 wew. 136,
Tel. kom. 516 994 567
p.kowalczyk@um.znin.pl    
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kowalczyk 20-03-2017 09:30:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kowalczyk 20-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kowalczyk 20-03-2017 09:34:35