Udział Społeczeństwa-Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Wawrzynki, Gmina Żnin

Żnin, dnia 7 marca 2017 r.

 

Burmistrz Żnina                                                                             

  ul. 700-lecia 39

    88-400 Żnin  

  OŚ.6220.29.2016

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Żnina, działając na podstawie art. art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 1 lipca 2016 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
w miejscowości Wawrzynki, Gmina Żnin”. Wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie jest NOVAGO Sp. z o.o.

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko jest obligatoryjny i wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Żnina, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są odpowiednio Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy znajdującą się w budynku Urzędu Miejskiego w Żninie, ul. 700-lecia 39, I piętro - pokój 41, w godzinach pracy Urzędu, możliwości składania uwag
i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 15.03.2017 r. do dnia 14.04.2017 r.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Żnina przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sprawę prowadzi:

Piotr Kowalczyk- podinspektor

Tel. (52) 30-31-301 wew. 136,

Tel. kom. 516 994 567

p.kowalczyk@um.znin.pl    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kowalczyk 13-03-2017 08:04:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kowalczyk 13-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kowalczyk 13-03-2017 08:06:41