styczeń

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_6-2017] w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2018-09-26 09:45:47
[ZB_18-2017] w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach 2017-02-01 11:17:07
[ZB_15-2017] w sprawie okresowego przejęcia drużyn Pałuczanki Żnin przez Miejski Ośrodek Sportu w Żninie 2017-01-27 10:46:16
[ZB_13-2017] w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2017-01-24 08:27:33
[ZB-5-2017] w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-01-13 10:38:26
[ZB_4-2017] w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Żnin 2017-01-16 15:29:33
[ZB_3-2017] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu monitorującego przygotowanie i realizację projektu pn. ,,Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin" przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. 2017-01-11 12:33:48
[ZB_2-2017] w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 249/2016 Burmistrza Żnina z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku 2017-01-10 09:10:36
[ZB_1-2017] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu monitorującego przygotowanie i realizację projektu pn. "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin" przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. 2017-01-03 09:08:43