Rok 2016

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVII/290/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok. 2016-12-14 10:07:00
Uchwała Nr XXVII/291/2016 w sprawie określenia na 2017 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. 2016-12-14 10:08:12
Uchwała Nr XXVII/292/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2017. 2016-12-14 10:09:49
Uchwała Nr XXVII/293/2016 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa. 2016-12-14 10:11:07
Uchwała Nr XXVII/294/2016 uchylająca uchwałę Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów 2016-12-14 10:12:31
Uchwała Nr XXVII/295/2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej. 2016-12-14 10:13:30
Uchwała Nr XXVII/296/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2016-12-14 10:14:06
Uchwałą Nr XXVII/297/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Żnin przez inne niż Gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 2016-12-14 10:16:13
Uchwałą Nr XXVII/298/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2017. 2016-12-14 10:17:03
Uchwała Nr XXVII/299/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości położonej w Żninie przy ul. 700-lecia. 2016-12-14 10:18:09
Uchwała Nr XXVII/300/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów, na najem części nieruchomości położonej w Żninie. 2016-12-14 10:19:01
Uchwała Nr XXVII/301/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości położonej w Żninie. 2016-12-14 10:19:48
Uchwała Nr XXVII/302/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, ETAP 1 sołectwo Skarbienice. 2016-12-14 10:20:56
Uchwała Nr XXVII/303/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, ETAP 3 sołectwo Chomiąża Księża. 2016-12-14 10:21:49
Uchwała Nr XXVII/304/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, ETAP 5 sołectwo Wójcin. 2016-12-14 10:22:49
Uchwała Nr XXVII/305/2016 w sprawie przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu nowego statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. 2016-12-14 10:24:13
Uchwała Nr XXVII/306/2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2007 r. Nr XII/74/2007 nadającej akt utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Żnińskiego Domu Kultury. 2016-12-14 10:25:07