Ogłoszenie na wolne pomocnicze stanowisko pracy pomocy administracyjnej w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
i o poszukiwaniu pracownika do pracy na to stanowisko
(postępowanie nie jest prowadzone jako publiczny nabór w trybie ustawy o pracownikach samorządowych)

OR.210.32.2016

BURMISTRZ ŻNINA
ul. 700 – lecia 39
88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego pomocniczego stanowiska pracy
pomocy administracyjnej
 w Urzędzie Miejskim w Żninie  i poszukuje pracownika na to stanowisko

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

2. Określenie stanowiska: 

    1) pomoc administracyjna - wymiar czasu pracy – pełny etat;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą), z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia  21 listopada 2008 r.  o  pracownikach samorządowych;
 2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  stanowisku;
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 6. posiada wykształcenie co najmniej średnie;
 7. doświadczenie w obsłudze sekretariatu.

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

  1) predyspozycje osobowościowe:

         obowiązkowość, dobra organizacja pracy i sprawność działania, wysoka

         kultura osobista,  komunikatywność, wysoka podzielność uwagi, umiejętność

         pracy w stresie i pod presją czasu, elastyczność w podejściu do ludzi,

         operatywność;

  2) umiejętności i predyspozycje zawodowe:

         umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym (pakiet  MS

         Office (Word, Excel i i inne niezbędne programy związane z pracą na tym

         stanowisku). 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku.

     Realizacja zadań w  zakresie obowiązków pomocy administracyjnej obejmuje w szczególności:

 1. pomoc w obsłudze w biurze Burmistrza, w tym wykonywanie czynności kancelaryjno-technicznych;
 2. przygotowywanie korespondencji wychodzącej do wysyłki na pocztę;
 3. obsługa urządzeń biurowych, w tym kopiarki i skanera;
 4. przyjmowanie i łączenie telefonów w obrębie urzędu;
 5. wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonego.

 

5.  Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły;
 2. kserokopie innych dokumentów potwierdzających specjalistyczne wykształcenie zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia i inne, o ile kandydat(ka)  takie kwalifikacje  posiada;
 3. curriculum vitae (życiorys) - z aktualnym zdjęciem;
 4. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy rekrutacji na stanowisko pomocy administracyjnej w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia  9 grudnia 2016 r. do godz. 1400 (włącznie).

Wymagane dokumenty, w tym w szczególności list motywacyjny i curriculum vitae (życiorys zawodowy), ewentualnie inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

                 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 115. Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest  Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin. Z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne.

 

Żnin, dnia 29 listopada  2016 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 29 listopada 2016

 

 

                                                                                                                 BURMISTRZ

                                                                                                                     /-/ Robert Luchowski

 

Załączniki do pobrania

1 ZKU_011-2014.pdf (PDF, 21KB) 2016-11-29 16:21:48 202 razy
2 ZKU_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2016-11-29 16:21:48 176 razy
3 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-11-29 16:20:38 193 razy
4 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 51KB) 2016-11-29 16:20:38 176 razy
5 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 52KB) 2016-11-29 16:20:38 174 razy
6 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 52KB) 2016-11-29 16:20:38 177 razy
7 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-11-29 16:20:38 155 razy
8 ZKU_001-2013.pdf (PDF, 20KB) 2016-11-29 16:20:38 181 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Czechorowski 29-11-2016 16:20:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogumiła Czaj 29-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcin Czechorowski 29-11-2016 16:21:48