listopad

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_257-2016]w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dowóz uczniów do placówek oświatowych Gminy Żnin w okresie styczeń-grudzień 2017r. 2016-11-30 10:59:22
Zarządzenie Nr 251/2016 Burmistrza Żnina z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-11-28 13:11:26
Zarządzenie Nr 250/2016 Burmistrza Żnina z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2017 2016-11-28 13:08:58
Zarządzenie Nr 249/2016 Burmistrza Żnina z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku 2016-11-28 13:06:00
[ZB_248-2016] w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania, protokołów z głosowania oraz innych dokumentów w wyborach członków zarządów osiedli na terenie miasta Żnina 2016-11-24 14:34:47
[ZB_247-2016] w sprawie ustalenia harmonogramu pierwszych posiedzeń Rad Osiedli nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 w Żninie dla przeprowadzenia wyborów zarządów osiedli na terenie miasta Żnina 2016-11-24 14:31:04
[ZB_241-2016] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2016/2017 na terenie Gminy Żnin. 2016-11-21 09:19:45
[ZB_245-2016] w sprawie powołania Zespołu monitorującego przygotowanie i realizację projektu pn. "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin" przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. 2016-11-17 14:43:25
[ZB_246-2016] w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Motorowodnych Mistrzostw Europy w klasie OSY 400 i Eliminacji Motorowodnych Mistrzostw Polski 2016-11-17 14:09:31
[ZB_239-2016] w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Żnin celem uzyskania opinii o budowie targowiska gminnego przy ulicy Ułańskiej w Żninie oraz o przeniesieniu dotychczasowej działalności handlowej z placu Zamkowego na nowe targowisko 2016-11-15 16:21:50
[ZB_240-2016] sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Żnin. 2016-11-14 14:21:56