Rok 2016

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXV/272/2016 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2016-11-10 14:00:19
Uchwała Nr XXV/273/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo. 2016-11-14 11:24:46
Uchwała Nr XXV/274/2016 w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina - etap 2. 2016-11-14 11:26:45
Uchwała Nr XXV/275/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia na nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin. 2016-11-14 11:28:20
Uchwała Nr XXV/276/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Spokojnej. 2016-11-14 11:30:09
Uchwała Nr XXV/277/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie Wsi. 2016-11-14 11:31:29
Uchwała Nr XXV/278/2016 zmieniająca w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin. 2016-11-14 11:34:51
Uchwałą Nr XXV/279/2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/196/1999 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 1 Zarządu Miejskiego w Żninie z dnia 9 grudnia 1999 r. 2016-11-14 11:36:19
Uchwała Nr XXV/280/2016 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. 2016-11-14 11:37:16
Uchwała Nr XXV/281/2016 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych polegających na przycięciu gałęzi drzewa rodzaju dąb, stanowiącego pomnik przyrody, znajdującego się na terenie miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin. 2016-11-14 11:38:10
Uchwała Nr XXV/282/2016 w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". 2016-11-14 11:39:35
Uchwała Nr XXV/283/2016 w sprawie zarządzenia wyborów rad osiedli w osiedlach nr 2,3, 4 i 5 w mieście Żninie jako w jednostkach pomocniczych Gminy Żnin 2016-11-14 11:43:58
Uchwała Nr XXV/284/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. 2016-11-14 11:45:45
Uchwała Nr XXV/285/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2016-11-14 11:47:31
Uchwała Nr XXV/286/2016 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żnin na lata 2016-2025. 2016-11-14 11:48:43
Uchwała Nr XXV/287/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin części nieruchomości przy ul. 700-lecia w Żninie. 2016-11-14 11:50:37
Uchwała Nr XXV/288/2016 w sprawie w sprawie nadania statutu Gminie Żnin. 2016-11-14 11:53:29