Rok 2011

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr VII/49/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań 2011-04-12 07:51:44
UCHWAŁA Nr VII/48/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia protestu części mieszkańców Paryża o naruszenie procedury wyborczej w wyborach sołtysa sołectwa Paryż 2011-04-12 07:50:07
UCHWAŁA Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie 2011-04-12 07:48:07
UCHWAŁA Nr VII/46/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Żnin długotermino- wego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2011-04-12 07:47:06
UCHWAŁA Nr VII/45/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok 2011-04-12 07:45:44
UCHWAŁA Nr VII/44/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Białożewin na lata 2010-2017 2011-04-12 07:44:32
UCHWAŁA Nr VII/43/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 2011-04-12 07:42:14
UCHWAŁA NR VII/42/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Żnin. 2011-04-12 07:41:02
UCHWAŁA Nr VII/41/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2010 rok 2011-04-12 07:40:05
UCHWAŁA Nr VII/40/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Oświaty w Żninie 2011-04-12 07:38:41
UCHWAŁA Nr VII/39/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r.. w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m 3 wody dostarczanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WIK" Sp. z o.o. w Żninie dla gospodarstw domowych 2011-04-12 07:37:30
UCHWAŁA Nr VII/38/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie od Polskich Kolei Państwowych S. A. Prawa użytkowania wieczystego gruntów 2011-04-11 15:27:18
UCHWAŁA Nr VII/37/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty 2011-04-11 15:25:35
UCHWAŁA Nr VII/36/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 Barcin- Żnin na terenie gminy Żnin 2011-04-11 15:23:22
UCHWAŁA Nr VII/35/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo 2011-04-11 15:22:27
UCHWAŁA Nr VII/34/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin 2011-04-11 15:16:01