Nabór na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie - III nabór

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy
i o naborze do pracy na to stanowisko
Nr 21/2015

OR.210.1.2015

BURMISTRZ ŻNINA
ul. 700 – lecia 39
88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu  wolnego  urzędniczego stanowiska pracy
Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w  Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
 w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)
ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy
na wolne urzędnicze stanowisko pracy
Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:
    Urząd Miejski w Żninie
    ul. 700 – lecia 39
    88-400 Żnin.

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
    1) Inspektor  ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych -  pełny wymiar czasu pracy;
    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą)
 2. posiada wykształcenie wyższe;
 3. posiada minimum 3 lata stażu pracy;
 4. pozyskiwał/a i realizował/a skutecznie projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz krajowych;
 5. posiada znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu poparte doświadczeniem kandydata;
 6. posiada znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych, w tym zasad kwalifikowania na działania współfinansowane z funduszy unijnych oraz funkcjonowania krajowych funduszy pomocowych;
 7. ukończył/ła kursy/szkolenia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej;
 8. posiada znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, ustawa o samorządzie gminnym;
 9. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 10. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej  stanowisku;
 11. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo         ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 12. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
  2. umiejętność interpretacji przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie funduszy pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane,
  3. ukończone formy doskonalenia zawodowego, w szczególności z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
  4. doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem środków unijnych – dodatkowy atut to udokumentowanie osiągnięć kandydata w pozyskiwaniu dofinansowania na realizację konkretnych projektów z funduszy Unii Europejskiej,
  5. preferowane jest wykształcenie o kierunkach ekonomicznych, zarządzania, prawniczych lub administracyjnych.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.
Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1. wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, fundacji itp.) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy;
 2. opracowywanie przy współpracy z  Instytucjami Zarządzającymi/Wdrażającymi wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów;
 3. prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów;
 4. przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów;
 5. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami gminy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych  źródeł finansowych – fundusze unijne i krajowe, współuczestnictwo w procesach aplikacyjnych;
 6. przedstawianie modyfikacji opracowań planistycznych - strategicznych gminy (strategia rozwoju gminy,  wieloletni plan inwestycyjny itp.) w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych pod kątem stawianych wymogów przez te fundusze.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 a) stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,

 b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,

 c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi

     informatycznych.

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1.  odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z  pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów).

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 19 października 2015 r. do godz. 1530 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  21 października  2015 r.   o godz. 1400.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

                 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 156. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Wacław Żychliński – Główny specjalista ds. kadr i administracji.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

Żnin, dnia  8 października 2015 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu  8  października 2015 r.

 

z up. BURMISTRZA
/-/ Halina Rosiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

Załączniki do pobrania

1 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 51KB) 2015-10-08 20:55:40 252 razy
2 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2015-10-08 20:55:40 248 razy
3 zku_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2015-10-08 20:55:21 260 razy
4 zku_011-2014.doc (DOC, 80KB) 2015-10-08 20:55:21 248 razy
5 zku_001-2013.doc (DOC, 24KB) 2015-10-08 20:55:21 249 razy
6 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2015-10-08 20:55:21 252 razy
7 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 52KB) 2015-10-08 20:55:21 239 razy
8 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 52KB) 2015-10-08 20:55:21 246 razy
9 Ogloszenie o naborze Nr 21-2015.pdf (PDF, 1.MB) 2015-10-08 09:30:58 288 razy
10 Ogłoszenie o naborze na inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych.pdf (PDF, 37KB) 2015-10-08 09:30:58 295 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 08-10-2015 09:30:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Żychliński 08-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Czechorowski 08-10-2015 20:55:40