Wrzesień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_186a-2015] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie 2015-10-22 11:31:54
[ZB_186-2015] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej 2015-10-22 11:25:02
[ZB_175-2015] w sprawie określenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2015-10-12 11:49:55
[ZB_171-2015] w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2015-10-12 11:49:06
ZB_187-2015 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie 2015-10-02 14:17:00
ZB_173-2015 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonej na realizację zadania własnego Gminy Żnin innego niż określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-09-18 09:32:25
[ZB_167-2015] w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych (uzupełniających) Sołtysa Sołectwa Sulinowo i uregulowania pozostałych spraw dotyczących funkcjonowania innych organów w Sołectwie Sulinowo 2015-09-14 12:39:33
[ZB_166-2015] w sprawie określenia harmonogramu zebrań wyborczych organów wykonawczych sołectw ? sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin w Sołectwach Dobrylewo i Wilczkowo 2015-09-14 12:38:50