Rok 2015

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr V/31/2015 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania. 2015-04-02 13:57:35
Uchwała Nr V/32/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2015-04-02 13:59:25
Uchwała Nr V/33/2015 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2015 roku. 2015-04-02 14:00:37
Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2015-04-02 14:03:44
Uchwała Nr V/35/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same części nieruchomości położone w Żninie. 2015-04-02 14:05:39
Uchwała Nr V/36/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Dąbrowskiego. 2015-04-02 14:07:02
Uchwała Nr V/37/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Sienkiewicza. 2015-04-02 14:08:03
Uchwała Nr V/38/2015 w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosków o nadanie tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Żnin? 2015-04-02 14:09:00
Uchwała Nr V/39/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nadania sztandaru Gminie Żnin oraz upoważnienia Burmistrza Żnina do prowadzenia w tym celu działań. 2015-04-02 14:09:53
Uchwała Nr V/40/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2014 rok. 2015-04-02 14:10:55
Uchwała Nr V/41/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 2015-04-02 14:12:52
Uchwała Nr V/42/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok. 2015-04-02 14:27:34
Uchwała Nr V/43/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2015-2025. 2015-04-02 14:29:52