Rok 2014

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr III/7/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2014 2015-01-09 11:15:57
Uchwała Nr III/8/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2015. 2015-01-09 11:19:46
Uchwała NR III/9/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, któ-rych przedmiotem są te same części nieruchomości położonej w Rydlewie. 2015-01-09 11:21:48
Uchwała Nr III/10/2014 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infra-struktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działa-nia 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemi-syjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /POIiŚ/ 9.3/2013). 2015-01-09 11:24:30
Uchwała Nr III/11/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia członków do Rady Pożytku Publicznego Gminy Żnin. 2015-01-09 11:32:38
Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Żnin do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Żninie. 2015-01-09 11:37:54
Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Żninie. 2015-01-09 11:41:26
Uchwała Nr III/14/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2014 rok. 2015-01-09 11:44:16
Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gmi-ny Żnin na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na nie-zrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2014 roku oraz określenia ostatecznego termi-nu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie 2015-01-09 11:46:37
Uchwała Nr III/16/2014 zmieniająca uchwałę sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. 2015-01-09 11:52:33
Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin. 2015-01-09 11:55:26
Uchwała Nr III/18/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 2015-01-09 11:57:33
Uchwała NR III/19/2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2015 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. 2015-01-09 12:01:49
Uchwała Nr III/20/2014 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2015 rok. 2015-01-09 12:04:32
Uchwała Nr III/21/2014 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żnin. 2015-01-09 12:06:04
Uchwała Nr III/22/2014 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żnin. 2015-01-09 12:07:51