Rok 2014

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXV/499/2014 w sprawie określenia na 2015 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. 2014-11-19 14:32:51
Uchwała Nr XXXV/500/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2015 rok. 2014-11-19 14:34:07
Uchwała Nr XXXV/501/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 2014-11-19 14:36:12
Uchwała Nr XXXV/502/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015. 2014-11-19 14:36:56
Uchwała Nr XXXV/503/2014 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX ? Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 ? Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ? plany gospodarki niskoemisyjnej. 2014-11-19 14:37:50
Uchwała Nr XXXV/504/2014 w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie miasta Żnina. 2014-11-19 14:38:42
Uchwała Nr XXXV/505/2014 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. 2014-11-19 14:39:31
Uchwała Nr XXXV/506/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w Podgórzynie. 2014-11-19 14:40:27
Uchwała Nr XXXV/507/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w Rydlewie. 2014-11-19 14:42:21
Uchwała Nr XXXV/508/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Podgórnej. 2014-11-19 14:43:22
Uchwała Nr XXXV/509/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Bożejewiczkach. 2014-11-19 14:44:15
Uchwała Nr XXXV/510/2014 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin. 2014-11-19 14:45:19
Uchwała Nr XXXV/511/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2014 rok. 2014-11-19 14:48:32
Uchwała Nr XXXV/512/2014 w sprawie ?Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?. 2014-11-19 14:49:41