Rok 2014

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXII/422/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego przy ul. 700-lecia. 2014-04-04 07:58:47
Uchwała Nr XXXII/423/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia przy ul. Orzeszkowej w Żninie. 2014-04-04 08:02:02
Uchwała Nr XXXII/424/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu nowego statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. 2014-04-04 08:04:22
Uchwała Nr XXXII/425/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie Rady Miejskiej w Żninie Nr XIX/116/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin. 2014-04-04 08:07:31
Uchwała Nr XXXII/426/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2014 roku. 2014-04-04 08:09:11
Uchwała Nr XXXII/427/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. 2014-04-04 08:11:04
Uchwała Nr XXXII/428/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Januszkowie. 2014-04-04 08:40:11
Uchwała Nr XXXII/429/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Białożewinie. 2014-04-04 08:41:30
Uchwała Nr XXXII/430/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Żninie przy ul. Sienkiewicza. 2014-04-04 08:42:48
Uchwała Nr XXXII/431/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na te same części nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin. 2014-04-04 08:44:29
Uchwała Nr XXXII/432/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości. 2014-04-04 08:45:47
Uchwała Nr XXXII/433/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny. 2014-04-04 08:47:32
Uchwała Nr XXXII/434/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 2014-04-04 08:48:53
Uchwała Nr XXXII/435/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Żnin środków stanowiących fundusz sołecki. 2014-04-04 08:50:08
Uchwała Nr XXXII/436/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania. 2014-04-04 08:51:26
Uchwała Nr XXXII/437/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 2014-04-04 08:52:34
Uchwała Nr XXXII/438/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu Urzędy Powiatu Żnińskiego gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców. 2014-04-04 08:53:38
Uchwała Nr XXXII/439/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok. 2014-04-04 08:54:54
Uchwała Nr XXXII/440/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin na 2014 rok. 2014-04-04 08:56:20
Uchwała Nr XXXII/441/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2014 rok. 2014-04-04 08:57:35
Uchwała Nr XXXII/442/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2014-2025. 2014-04-04 09:00:46
Uchwała Nr XXXII/443/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Związku Mieszkańców Powiatu Żnińskiego o ustanowienie w statucie Gminy Żnin obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 2014-04-04 09:02:12