Marzec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_040-2014] w sprawie oddania do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie lokalu zamiennego położonego w Żninie przy ul. ............ celem wskazania go najemcy lokalu znajdującego się na terenie szkoły 2014-06-02 14:16:03
[ZB_039-2014] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2014-06-02 14:12:04
[ZB_038-2014] w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie 2014-06-02 14:08:20
[ZB_037-2014] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2014-04-04 15:12:37
[ZB_036-2014] w sprawie określenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2014-04-01 11:14:38
[ZB_035-2014] w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2013 rok i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 2014-04-01 11:12:48
[ZB_034-2014] w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy 2014-03-21 14:17:46
[ZB_033-2014] w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród Burmistrza Żnina dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe 2014-03-24 10:48:31
[ZB_032-2014] w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2014-04-01 11:17:33
[ZB_031-2014] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul............................................................ 2014-03-24 09:56:22
[ZB_030-2013] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami 2014-03-18 07:44:51
[ZB_029-2014] w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego znajdującego się w Żninie przy ul. ......................... 2014-03-10 08:19:54
[ZB_028-2014] w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 2014-03-04 08:20:34