Styczeń

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_011-2014] w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w ........................i zmiany jego statusu prawnego na lokal socjalny. 2014-02-12 11:52:05
[ZB_010-2014] w sprawie ogłoszenia i trybu przeprowadzenia I etapu (gminnego) konkursu ''Wiedzy o samorządzie terytorialnym'' 2014-03-04 07:35:48
[ZB_009-2014] w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli z placówek oświatowych na 2014 rok, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żnin 2014-03-03 15:31:44
[ZB_008-2014] w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce ,sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach 2014-01-29 13:14:08
[ZB_007-2014] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2014-03-24 08:57:41
[ZB_006-2014] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2014-01-30 13:16:36
[ZB_005-2014] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami 2014-01-23 07:58:20
[ZB_004-2014] w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonej na realizację zadania własnego Gminy Żnin innego niż określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-01-16 11:01:27
[ZB_003-2014] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych położonych w Żninie przy ul. .......................... i przy ul. ............................... 2014-01-21 14:23:04
[ZB_002-2014] w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2014-01-10 14:44:35
[ZB_001-2014] zmieniające zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2014-01-15 13:51:13