Listopad

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_172-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2013-12-13 15:15:49
[ZB_171-2013] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami 2013-12-06 08:37:57
[ZB_170-2013] w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2013-11-29 08:16:17
[ZB_169-2013] w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2014 2013-11-29 08:10:29
[ZB_168-2013] w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku 2013-11-29 08:04:43
[ZB_167-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2013-12-02 10:05:58
[ZB_166-2013] w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin 2013-11-27 14:04:30
[ZB_165-2013] zmieniające zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2013-12-04 13:05:26
[ZB_164-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2013-12-13 15:24:56
[ZB_163-2013] w sprawie wyrażenia zgody na przydział pomieszczenia na poszerzenie obecnie zajmowanego lokalu położonego w .................... 2013-11-25 11:25:01
[ZB_162-2013] w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych 2013-11-25 11:15:49
[ZB_160-2013] zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Januszkowie 2013-12-02 10:00:02
[ZB_159-2013] w sprawie przeprowadzenia przetargów na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Żnin 2013-11-19 14:32:29