Rok 2013

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIX/380/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia na 2014 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. 2013-11-25 08:41:04
Uchwała Nr XXIX/381/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok. 2013-11-25 08:42:39
Uchwała Nr XXIX/382/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 2013-11-25 08:43:52
Uchwała Nr XXIX/383/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2014. 2013-11-25 08:44:32
UCHWAŁA Nr XXIX/384/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ?Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? 2013-11-18 10:01:52
Uchwała Nr XXIX/385/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina. 2013-11-25 08:47:59
Uchwała Nr XXIX/386/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina ? etap 1. 2013-11-25 08:49:26
Uchwała Nr XXIX/387/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego przy ul. Potockiego. 2013-11-25 08:51:01
Uchwała Nr XXIX/388/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Żnina dla terenu położonego przy ul. Aliantów. 2013-11-25 08:52:53
Uchwała Nr XXIX/389/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy z tymi samymi osobami. 2013-11-25 08:54:13
Uchwała Nr XXIX/390/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w Żninie przy ul. Zamkniętej. 2013-11-25 08:55:26
Uchwała Nr XXIX/391/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku nr 22 w Bożejewicach. 2013-11-25 08:56:38
Uchwała Nr XXIX/392/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 2013-11-25 08:57:54
Uchwała Nr XXIX/393/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z tymi samymi osobami. 2013-11-25 08:59:10
Uchwała Nr XXIX/394/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z tymi samymi osobami. 2013-11-25 09:00:24
Uchwała Nr XXIX/395/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-11-25 09:01:32
Uchwała Nr XXIX/396/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żnin. 2013-11-25 09:02:50
Uchwała Nr XXIX/397/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie sprawie wyznaczenia członków do Rady Pożytku Publicznego Gminy Żnin. 2013-11-25 09:04:18
Uchwała Nr XXIX/398/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2013 rok. 2013-11-25 10:27:15
Uchwała Nr XXIX/399/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2013-2025. 2013-11-25 10:28:52