[ZB_105-2013] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Kaczkowie

ZARZĄDZENIE Nr 105/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 17 lipca 2013 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Kaczkowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 37 ust. 1 i art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.1)) oraz § 4 ust. 2 i § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Kaczkowie, stanowiącej działkę oznaczoną ewidencyjnie numerem 66/2, o powierzchni 15665zapisaną w księdze wieczystej nr KW 18733 oraz ustalić cenę wywoławczą do przetargu na kwotę 190.000,00 zł, a wadium na kwotę 20.000,00 zł

§ 2. Do przeprowadzenia przetargu wyznaczam Komisję Przetargową w składzie:

1) Urszula Nawrockaprzewodnicząca komisji;

2) Joanna Bocian-Stefaniak – członek komisji;

3) Janusz Fryca – członek komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Żnin. Została ona przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Żnina z dnia 4 grudnia 2012 r. i została zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który był wywieszony na tablicy ogłoszeń w dniach od 06.12.2012 r. do 27.12.2013 r. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Tygodniku Pałuki w dniu 06.12 2012 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie. W terminie wyznaczonym w wykazie do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie wpłynął żaden wniosek o nabycie nieruchomości. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 25 kwietnia 2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

1 ZB-105-2013.pdf (PDF, 62KB) 2013-09-04 11:51:56 358 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 04-09-2013 11:50:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 17-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 04-09-2013 11:51:56