[ZB_098-2013] zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie i Brzyskorzystwi

ZARZĄDZENIE Nr 98/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 3 lipca 2013 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie i Brzyskorzystwi

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), art. 37 ust. 1 i art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2)) oraz § 4 ust. 2 i § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 76/2013 Burmistrza Żnina, z dnia 21 maja 2013 r., w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie i Brzyskorzystwi zmianie ulega skład komisji wyznaczonej do przeprowadzenia przetargu w dniu 4 lipca 2013 r., na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie. W skład komisji powołuję:

1) Janusza Frycę na przewodniczącego komisji;

2) Małgorzatę Drzewiecką na członka komisji;

3) Joannę Bocian-Stefaniak na członka komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

Zarządzeniem Nr 76/2013 Burmistrza Żnina, z dnia 21 maja 2013 r., w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie i Brzyskorzystwi wyznaczona została m. in. komisja do przeprowadzenia przetargów. Ponieważ w dniu 4 lipca 2013 r., w terminie wyznaczonym do przeprowadzenia drugiego etapu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie, jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji należało na ten dzień zmienić jej skład.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

___________________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 779, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 567.

 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz.732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r poz. 908, poz.951, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529.

Załączniki do pobrania

1 ZB-098-2013.pdf (PDF, 62KB) 2013-09-04 11:47:24 332 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 04-09-2013 11:47:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 03-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 04-09-2013 11:49:22