[ZB_110-2013] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin

ZARZĄDZENIE Nr 110/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 17 lipca 2013 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.1))

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Żnin, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie, a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2013

Burmistrza Żnina z dnia 17 lipca 2013 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierz-chnia

[m2]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

 

Wg księgi wieczystej

Wg ewidencji gruntów

1.

KW nr

BY1Z/00008301/4

Obręb: Żnin

ul. Kopernika

dz. nr 428/37

95

Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę gruntową usytuowaną w Żninie przy ul. Kopernika, na osiedlu o intensywnej zabudowie wielorodzinnej z rozwiniętą infrastrukturą towarzyszącą, oddaloną około 600 m od centrum miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest intensywna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz pojedyncze zabudowania handlowo-usługowe. W pobliżu znajduje się również zespół szkół ponadgimnazjalnych oraz zabudowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żninie. Przedmiotowa część nieruchomości jest niezabudowana i porośnięta niską roślinnością trawiastą. Na działce znajduje się pojedyncze drzewo. Działka ma kształt regularny zbliżony do litery „L”.

Działka położona jest na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Żnina, uchwalonego Uchwałą Nr XVII/159/2012 Rady Miejskiej w Żninie, z dnia 30 marca 2012 roku, (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 1000) zgodnie, z którym leży ona w konturze urbanistycznym oznaczonym symbolem 12MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

8.429,19 zł

1. Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową, która nie dotyczą przedmiotowej działki.

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

3. Osoby, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1, nabywają nieruchomość na zasadach określonych w art. 67 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul.700-lecia 39, na okres 21 dni, od 22.07..2013 r. do 13.08.2013 r.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości objętej zarządzeniem, stanowiącej własność Gminy Żnin, niezbędne jest, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), zamieszczenie jej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, a informacja o jego wywieszeniu zostaje podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

___________________

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323z 2011 r. Nr 64, poz 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz.732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r poz. 908, poz.951, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529.

Załączniki do pobrania

1 ZB_110-2013.pdf (PDF, 69KB) 2013-09-04 09:08:44 365 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 04-09-2013 09:08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 17-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 04-09-2013 09:08:44