[ZB_111-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin

ZARZĄDZENIE Nr 111/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 22 lipca 2013 r.

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.1)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, opisane w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie, a informacja o wywieszeniu wykazów podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Żnina Nr 111/2013 z dnia 22 lipca 2013r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

L. p.

Oznaczenie nieruchomości

Powie-

rzchnia

[m2]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość opłaty z tytułu najmu brutto

w zł

Wg księgi wieczystej

Wg ewidencji gruntów

1.

KW 12052

 

Obręb: Żnin

ul. Orzeszkowej

cz. dz. nr 206/15

55

 

 

Przedmiotowa część nieruchomości położona jest przy ul. Orzeszkowej w Żninie.

 

 

Dla terenu na którym położona jest nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin uchwalonego uchwałą nr XLVI/401/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010 oraz uchwałą nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011r. jest to terenzabudowy miejskiej z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

80,96

2.

 

 

 

KW 21962

 

Obręb:Jaroszewo

cz. dz. 207/1

18

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w sąsiedztwie drogi krajowej nr 5

Dla terenu na którym położona jest nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin uchwalonego uchwałą nr XLVI/401/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010 oraz uchwałą nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011r. jest to teren wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej.

25,83

1.Nieruchomości wolne są od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

2.Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39, na okres 21 dni, od 22 lipca 2013r. do 12 sierpnia 2013r.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Wywieszono dnia: 22.07. 2013 r.

Zdjęto dnia: .....................2013 r.

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomości określone w zarządzeniu stanowią własność Gminy Żnin. Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), nieruchomości przeznaczone do oddania w najem zamieszcza się w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, a informacja o jego wywieszeniu zostaje podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

_________________

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, Dz. U. z 2011r. Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz. 732, Nr 187 poz. 1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 1337 oraz z 2012 r poz. 908, poz.951, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529.

Załączniki do pobrania

1 ZB_111-2013.pdf (PDF, 66KB) 2013-07-29 10:05:18 366 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 29-07-2013 10:05:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 22-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 29-07-2013 10:05:18