[ZB_112-2013] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

ZARZĄDZENIE Nr 112/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 25 lipca 2013 r.

 

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ) oraz art. 11, art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. 1).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Udzielić dotacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Nazwa Organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota

Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki

Obóz rekreacyjno-sportowy karate”

9.000,00 zł

§ 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z Gminą Żnin, określającą warunki oraz terminy realizacji zadania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żninie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻNINA

Leszek Jakubowski


 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art.19a, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki złożyło w dniu 15 lipca 2013 r. ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Obóz rekreacyjno-sportowy karate”. Wysokość wnioskowanego dofinansowania nie przekroczyła 10.000,00 a czas jego realizacji nie jest dłuższy niż 90 dni. Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki nie otrzymało w bieżącym roku budżetowym 2013 środków na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Burmistrza Żnina w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert nie przekroczyła 20 % dotacji w bieżącym roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ww. oferta została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.um.znin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie w celu umożliwienia składania uwag odnoszących się bezpośrednio do oferty w terminie 7 dni od momentu jej publikacji. Do dnia 24 lipca 2013r. do Urzędu Miejskiego w Żninie nie zgłoszono żadnych uwag.

Oferta złożona przez Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki spełnia warunki określone w art. 19a, ust.1, pkt.1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. W związku z powyższym Burmistrz Żnina podjął decyzję o wsparciu realizacji zadania publicznego pn. „Obóz rekreacyjno-sportowy karate” oraz o niezwłocznym podpisaniu umowy.

BURMISTRZ ŻNINA

Leszek Jakubowski

 

Żnin, dnia 25 lipca 2013 r.

Sporządziła: Emilia Ścibak: E.Ś.

Sprawdził: Stanisław Wendland: S.W.

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205, poz.1211, Nr 208, poz.1241, Nr 209 poz.1244, Nr 232, poz.1378.

Załączniki do pobrania

1 ZB-112_2013.pdf (PDF, 80KB) 2013-07-25 10:00:29 380 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 25-07-2013 10:00:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Ścibak 25-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 25-07-2013 10:00:29