[ZB_109-2013] w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w 2013 r. pomocy finansowej uczniom z terenu Gminy Żnin na zakup podręczników w ramach programu: Wyprawka szkolna

 

ZARZĄDZENIE Nr 109/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 17 lipca 2013 r.

 

w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w 2013 r. pomocy finansowej uczniom z terenu Gminy Żnin na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 3 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r., poz.818)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”, w roku szkolnym 2013/2014 do dnia 4 września 2013 r.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół z terenu Gminy Żnin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ra dy Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r., poz.818), zgodnie z § 3 niniejszego rozporządzenia niezbędnym stało się określenie przez Burmistrza Żnina terminu składania wniosków dotyczących dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III, V szkoły podstawowej, w klasach II szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 oraz dla uczniów niepełnosprawnych (słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 22-07-2013 07:50:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Myszkowska 17-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 22-07-2013 07:52:48