[ZB_101-2013] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej

 

ZARZĄDZENIE Nr 101/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 10 lipca 2013 r.

 

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust 2 uchwały Nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2013 rok , zmienionej :

- Uchwałą Nr XXIV/317/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2013r.,

- Zarządzeniem Nr 33/2013 Burmistrza Żnina z dnia 20 marca 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXV/332/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013r,

- Zarządzeniem Nr 63/2013 Burmistrza Żnina z dnia 29 kwietnia 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 77/2013 Burmistrza Żnina z dnia 27 maja 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXVI/368/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 67 781 423,02 zł na kwotę 68 233 913,02 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 63 998 519,02 zł na kwotę 64 451 009,02 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 wysokość dotacji na zadania zlecone pozostaje bez zmian i wynosi 8.942.643,36 zł.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych z kwoty 2.281.338,94 zł na kwotę 2.733.828,94 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 67.198.743,02 zł na kwotę 67.651.233,02 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 62.440.417,02 zł na kwotę 62.892.907,02 zł.

7) W § 2 ust. 1 tiret drugi wysokość wydatków majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 4.758.326,00 zł.

W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

8) W § 3 wysokość nadwyżki budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 582.680,00 zł.

9) W § 11 pkt 2 b zmienia się wysokość rezerwy celowej na politykę oświatową do z kwoty 33.815,00 zł na kwotę 13.815,00 zł.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

w z. BURMISTRZA

Aleksandra Nowakowska

Zastępca Burmistrza

 

U z a s a d n i e n i e

I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 452.490 .

1.Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.39.2013/27 z dnia 28.06.2013 r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 o kwotę 324.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (R.85214 zadanie własne);

2.Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.42.2013/27 z dnia 5.07.2013 r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 o kwotę 128.490 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (R.85216 zadanie własne).

 

II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 452.490 i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami.

Na wnioski dysponentów środków dokonano następujących przesunięć środków między paragrafami wydatków:

-Dział 600 – kwota 84.300 zł na dwa zadania inwestycyjne załącznik Nr 5: poz.18 „Modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin (ul.Graniczna)-Rydlewo” (64.300 zł) i poz.20 „Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo” (20.000 zł) z „oszczędności” na wykonanych zadaniach poz.5 i 6 - modernizacje odcinka drogi gminnej: Jadowniki Rycerskie-Chomiąża Księża i Żnin-Białożewin (wniosek naczelnika DRI);

-Dział 700 – kwota 600 zł środki w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa Brzyskorzystewko, przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie i remonty obiektów infrastruktury wiejskiej na terenie sołectwa”;

-Dział 750 – kwota 500 zł na delegacje dla stażystów w ramach umów z PUP oraz na opłatę śmieciową płatną przez UM 1.620 zł;

-Dział 754 – zmiana paragrafu wydatków na ekwiwalenty dla członków OSP – kwota 13.800 zł;

-Dział 801 – zwiększenie środków na pomoce naukowe w PG Nr 1 o 20.000 zł z rezerwy na politykę oświatową. Przesunięcie środków w dowożeniu na zwroty kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, jeśli dowożenie zapewniają rodzice (4.500 zł) oraz na wydatki dla pracowników w ramach BHP (2.000 zł);

-Dział 852 – przesunięcia na wniosek dyrektora MOPS środków na wspieranie rodziny, utrzymanie ośrodka oraz dożywianie. W związku z nowelizacją przepisów przesunięcie środków zadań zleconych na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (R.85212 kwota 100.000zł);

-Dział 900 - kwota 10.000 zł na zakupy związane z zielenią miejską (wniosek naczelnika DRI);

-Dział 921- kwota 727 zł środki w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Jadowniki Rycerskie przedsięwzięcie nr 7 „utrzymanie, doposażenie i remont w świetlicy wiejskiej” oraz na nagrody w konkursie „Talent Show” 3.000 zł (naczelnik RPS).

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2013 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach 68 233 913,02 zł.

Planowane wydatki po zmianach 67.651.233,02 zł.

Planowana nadwyżka 582.680,00 zł.

w z. BURMISTRZA

Aleksandra Nowakowska

Zastępca Burmistrza

Zarządzenie, wraz z załącznikami, do pobrania poniżej.

Załączniki do pobrania

1 ZB_101-2013.pdf (PDF, 16KB) 2013-07-17 11:59:30 390 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 17-07-2013 11:54:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Tylak 10-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 17-07-2013 11:59:30