[ZB_099-2013] w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania, protokołów z głosowania oraz innych dokumentów w wyborach rad osiedli na terenie miasta Żnina

ZARZĄDZENIE Nr 99/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 4 lipca 2013 r.

 

w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania, protokołów z głosowania oraz innych dokumentów w wyborach rad osiedli na terenie miasta Żnina

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 37 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z § 21 ust. 4 statutu osiedla nr 1 w Żninie stanowiącego załącznik do uchwały XXV/327/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 1 „Góra” w Żninie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 1869) i § 21 ust. 4 statutu osiedla nr 2 w Żninie stanowiącego załącznik do uchwały XXV/328/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 „Bloki Wielorodzinne” w Żninie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 1870)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzory kart do głosowania w wyborach członków rady osiedla na terenie miasta Żnina, jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się wzory protokołów głosowania w wyborach członków rady osiedla na terenie miasta Żnina, jak w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustala się wzór protokołu z zebrania ogólnego mieszkańców osiedla w Żninie, na którym dokonywany jest wybór rady osiedla jako organu osiedla, jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żnin.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 37 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym statut osiedla określa m.in. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej gminy. Zgodnie z § 21 ust. 4 statutu osiedla nr 1 w Żninie stanowiącego załącznik do uchwały XXV/327/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 1 „Góra” w Żninie i § 21 ust. 4 statutu osiedla nr 2 w Żninie stanowiącego załącznik do uchwały XXV/328/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 „Bloki Wielorodzinne” w Żninie wzory kart go głosowania w wyborach rady osiedla, wzory protokołów z głosowania oraz innych dokumentów niezbędnych dla dokonania wyboru określa Burmistrz Żnina w drodze własnego zarządzenia. Podpisanie niniejszego zarządzenia jest więc w pełni uzasadnione.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Treść zarządzenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

Załączniki do pobrania

1 ZB_099-2013.pdf (PDF, 16KB) 2013-07-15 11:42:09 361 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 15-07-2013 11:42:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Żychliński 04-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 15-07-2013 12:03:28