[ZB_057-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin

 

ZARZĄDZENIE Nr 57/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2))

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania w najem nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin, opisane w  wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin, opisane w  wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykazy, o których mowa w § 1 i 2, podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie, a informacja o wywieszeniu wykazów podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2013

Burmistrza Żnina z dnia 22 kwietnia 2013 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

L p.

Oznaczenie nieruchomości

Powie-

rzchnia

[m2]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość opłaty z tytułu najmu brutto

w zł

Wg księgi wieczystej

Wg ewidencji gruntów

1.

KW BY1Z/00013123/0

Obręb:

Żnin

dz. nr 1026/70

k. m. 13

90

Przedmiotowa część nieruchomości położona jest w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej stanowiącej ul. Dworcową w Żninie oraz obiektów handlowo-usługowych.

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej części rzeki Gąsawki przyjęty Uchwałą nr XVI/93/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 25 poz. 340 z 2008 r. ze zm.) zgodnie z którym jest to teren drogi dojazdowej i zieleni publicznej.

 

314,10

1.Nieruchomość wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

2.Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul.700-lecia 39, na okres 21 dni, od 22 kwietnia 2013 do 13 maja 2013r.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2013

Burmistrza Żnina z dnia 22 kwietnia 2013 r.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierz-chnia

[m2]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

 

Wg księgi wieczystej

Wg ewidencji gruntów

1.

KW nr

18732

Obręb: Sarbinowo

dz. nr 171/5

7530

Działka położona jest w Sarbinowie przy drodze gminnej łączącej się z drogą wojewódzką nr 251 i dalej drogą krajową nr 5. Oddalona jest około 3,5 km od centrum Żnina . Dojazd do przedmiotowej nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej, łączącą się z drogą wojewódzką. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny niezabudowane, użytkowane rolniczo. Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę użytkowaną rolniczo. Kształtem zbliżona jest do litery L. Przy granicy z działką nr 260/3 znajduje się studnia głębinowa użytkowana przez właściciela nieruchomości sąsiedniej.

Przedmiotowa działka położona jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś, uchwalony przez Radę Miejską w Żninie uchwałą nr VI/32/2012, z dnia 23 lutego 2011 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r., Nr 188, poz. 1716, zgodnie z którym przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem R.- tereny rolnicze.

300,00 zł

1.Nieruchomość wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

2.Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul.700-lecia 39, na okres 21 dni, od 22 kwietnia 2013 do 13 maja 2013r.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

W związku z przeznaczeniem do oddania w najem i dzierżawę nieruchomości objętych zarządzeniem, stanowiących własność Gminy Żnin, niezbędne jest, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), zamieszczenie ich w wykazie nieruchomości przeznaczonych odpowiednio do oddania w najem i oddania w dzierżawę. Wykazy zostają wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, a informacja o ich wywieszeniu zostaje podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

1 ZB_057-2013.pdf (PDF, 76KB) 2013-05-27 11:16:43 335 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 27-05-2013 11:16:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 22-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 27-05-2013 11:16:43