[ZB_053-2013] w sprawie oddania do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie dwóch pomieszczeń mieszkalnych położonych w Żninie przy Pl. Działowym 6, celem wskazania go podopiecznym ośrodka w nagłych przypadkach losowych

 

ZARZĄDZENIE Nr 53/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 15 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie oddania do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie dwóch pomieszczeń mieszkalnych położonych w Żninie przy Pl. Działowym 6, celem wskazania go podopiecznym ośrodka w nagłych przypadkach losowych

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1)

zarządza się, co następuje :

§ 1. Oddać dwa pomieszczenia mieszkalne położone w Żninie przy Pl. Działowym 6 do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie celem wskazania ich w nagłych przypadkach podopiecznym ośrodka.

§ 2. Pomieszczenia o którym mowa w § 1 znajdują się na poddaszu budynku gminnego położonego w Żninie przy Pl. Działowym 6.

§ 3. Warunki przekazania, zawarcie umowy najmu, zostaną omówione pomiędzy przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Żninie a przedstawicielem MOPS w Żninie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Żninie .

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie wystąpił do Burmistrza Żnina z prośbą o oddanie do swojej dyspozycji dwóch pomieszczeń mieszkalnych położonych w Żninie przy Pl. Działowym 6. Przekazane pomieszczenia mieszkalne pełnić mają funkcję zasobu mieszkalnego Ośrodka. Korzystać czasowo z wskazanych pomieszczeń mogłyby ofiary przemocy w rodzinie, pogorzelcy, osoby którym został wypowiedziany najem dotychczas zajmowanego lokalu. Przydział Ośrodkowi w/wym pomieszczeń przyczyni się do poprawy zabezpieczenia klientów korzystających z pomocy Ośrodka w nagłych przypadkach. Biorąc pod uwagę powyższe Burmistrz Żnina podjął decyzje o oddaniu do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie dwóch pomieszczeń mieszkalnych położonych na poddaszu budynku przy Pl. Działowym 6 w Żninie.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z r.2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z r.2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z r.2002 Nr 153, poz.1271; z r.2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z r.2002 Nr 214, poz.1806; z r.2005 Nr 172, poz.1441; z r.2006 Nr 17, poz.128; z r.2005 Nr 175, poz.1457; z r.2006 Nr 181, poz.1337; z r.2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z r.2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z r.2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z r.2010 Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230; z r.2011 Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887; z r.2012, poz.567; z r.2013, poz.153

Załączniki do pobrania

1 ZB_053-2013.pdf (PDF, 67KB) 2013-04-29 12:05:16 351 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 29-04-2013 12:05:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Żurawicki 15-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 29-04-2013 12:05:16