[ZB_047-2013] w sprawie ustalenia wzoru umowy cywilnoprawnej określającej warunki pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Żnin oraz korzystania z jego świadczeń

 

ZARZĄDZENIE Nr 47/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 5 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie ustalenia wzoru umowy cywilnoprawnej określającej warunki pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Żnin oraz korzystania z jego świadczeń

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz §5 uchwały nr VIII/56/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 169, poz.1424)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór umowy cywilnoprawnej, określającej warunki pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Żnin oraz korzystania z jego świadczeń, która zawierana jest pomiędzy rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka przyjętego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej, a Gminą Żnin reprezentowaną przez dyrektora placówki na podstawie udzielonego przez Burmistrza upoważnienia.

§ 2. Wzór umowy, o której mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Żnin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z §5 uchwały nr VIII/56/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27.05.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Żnin dyrektor placówki zawiera z rodzicami (opiekunami prawnymi) umowę cywilnoprawną określającą szczegółowe warunki pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej oraz korzystania z jego świadczeń.

Niniejsze zarządzenie ma na celu wprowadzenie jednolitego wzoru umowy, o której mowa powyżej dla wszystkich prowadzonych przez Gminę Żnin przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

 

Załącznik 

do Zarządzenia nr 47/2013

Burmistrza Żnina

z dnia 5 kwietnia 2013 r.

 

UMOWA CYWILNOPRAWNA ………………………

Zawarta w dniu ………………………….

 

pomiędzy Gminą Żnin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, NIP: 562-179-09-69, REGON: 092351222, jako organem prowadzącym

(nazwa placówki) ……………………………………………..……………………..…………………

adres placówki: …………………………………………………………………………………………, reprezentowaną przez Dyrektora wyżej wymienionej placówki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Żnina,

zwaną dalej „Usługodawcą”,

a

 

 1. Panią ………………………………………………………………….……………………………..

( imię i nazwisko ojca/ prawnego opiekuna)

 

adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………

adres zameldowania: …………………………………………………………………………………

seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………

 

 1. Panem………………………………………………………………….……………………………..

( imię i nazwisko ojca/ prawnego opiekuna)

 

adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………

adres zameldowania: …………………………………………………………………………………

seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………

zwanymi dalej „Usługobiorcami”,

o świadczenie usług dla dziecka: …………………………………………………………………

(Imię i nazwisko dziecka)

 

Nr PESEL dziecka ………………………………………

 

§ 1

 1. Usługodawca za pośrednictwem wymienionej w tytule umowy przedszkola/szkoły podstawowej* zwanej w dalszej części placówką zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

 1. fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej;

 2. bezpłatnego realizowania podstawy programowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. nr 4 poz. 17):

 1. w przypadku dzieci 5 i 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, ich nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wynosi 5 godzin 5 razy w tygodniu i 1 godzinę w tygodniu w wymiarze dwóch zająć po 30 minut przeznaczonych na naukę religii,

 2. w przypadku dzieci 3 i 4 - letnich podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w wymiarze 5 godzin dziennie;

 1. możliwości korzystania z płatnych świadczeń w zakresie wyżywienia i świadczeń przekraczających podstawę programową.

GODZINY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYNIKAJĄCE Z PLANU ORGANIZACYJNEGO PLACÓWKI

RODZAJ ORGANIZACJI ODDZIAŁU

GODZINY PRACY ODDZIAŁU

GODZINY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ

ODDZIAŁY PORANNE

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ W ODDZIALE: 5 GODZIN

(w oddziałach dzieci 5 i 6-letnich dochodzi 1 godzina w tygodniu na zajęcia z religii)

8:00-13:00

8:00-13:00

TAK

NIE

7:00-12:00

7:00-12:00

TAK

NIE

ODDZIAŁY POPOŁUDNIOWE

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ W ODDZIALE:

5 GODZIN

(w oddziałach dzieci 5 i 6-letnich dochodzi 1 godzina w tygodniu na zajęcia z religii)

 

12:00-17:00

 

12:00-17:00

TAK

NIE

11:00-16:00

11:00-16:00

TAK

NIE

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ W ODDZIALE:

9 GODZIN I 30 MINUT

(w oddziałach dzieci 5 i 6-letnich dochodzi 1 godzina w tygodniu na zajęcia z religii)

 

6:30-16:00

 

6:30-11:30

 

TAK

NIE

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ W ODDZIALE:

9 GODZIN I 45 MINUT

(w oddziałach dzieci 5 i 6-letnich dochodzi 1 godzina w tygodniu na zajęcia z religii)

 

6:30-16:15

 

6:30-11:30

 

TAK

NIE

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ W ODDZIALE:

10 GODZIN

(w oddziałach dzieci 5 i 6-letnich dochodzi 1 godzina w tygodniu na zajęcia z religii)

6:30-16:30

6:30-11:30

TAK

NIE

 

§2

 1. Umowa zostaje zawarta na okres od ………………………… do………………………………

1a. Dodatkowo dziecko będzie korzystało z usług Placówki w okresie dyżuru wakacyjnego tj. w miesiącu lipcu lub sierpniu od ……………………………... do……………………………. (dyżur wakacyjny dotyczy wyłącznie przedszkoli)*.

 1. Dziecko będzie uczęszczało do Placówki w godzinach od ………………..do ……………. i będzie korzystało tych niżej wymienionych świadczeń, które rodzice/prawni opiekunowie dla niego wybiorą:

WYŻYWIENIE - DZIECKO KORZYSTAĆ BĘDZIE Z NASTĘPUJĄCYCH POSIŁKÓW:

WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ

Całodzienne wyżywienie w kwocie 5,00 zł (dzienna stawka żywieniowa)

TAK

NIE

Śniadanie: 30% dziennej stawki żywieniowej

TAK

NIE

Obiad: 50 % dziennej stawki żywieniowej

TAK

NIE

Podwieczorek: 20 % dziennej stawki żywieniowej

TAK

NIE

Bez posiłków

TAK

NIE

Dziecko będzie korzystać z herbaty do śniadania przynoszonego z domu (cena zostanie ustalona na pierwszym zebraniu ogólnym w danym roku szkolnym z rodzicami)

TAK

NIE

Dziecko będzie korzystać z wody mineralnej podawanej między posiłkami (cena zostanie ustalona na pierwszym zebraniu ogólnym w danym roku szkolnym z rodzicami)

TAK

NIE

 

ŚWIADCZENIA USŁUGOBIORCY WYKRACZAJĄCE POZA PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

(WPISAĆ LICZBĘ ZAMAWIANYCH GODZIN W KAŻDYM DNIU TYGODNIA)

LP

RODZAJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

KOSZT JEDNEJ ROZPOCZĘTEJ GODZINY ZAJĘCIA

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ, Z KTÓRYCH DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 1.  

Zajęcia i zabawy wspomagające rozwój myślenia, spostrzegania, rozumowania, pamięci, uwagi i wyobraźni realizowane w oparciu o zatwierdzone przez przedszkole lub szkołę programy

1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z zajęć

 

 

 

 

 

 1.  

Gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania i wiedzę o otaczającym świecie oraz zajęcia twórcze oraz odtwórcze rozwijające indywidualne uzdolnienia dzieci.

1,20 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć

 

 

 

 

 

 1.  

Zajęcia terapeutyczne

1,10 zł za każdą

rozpoczętą godzinę zajęć

 

 

 

 

 

 

 1. Opłaty za wszystkie świadczenia Placówki płatne są z góry od 5 do 15 dnia każdego miesiąca.

 2. Wysokość miesięcznej odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową może ulec zmianie na skutek zmiany treści uchwały Rady Miejskiej w Żninie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin.

 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość podniesienia stawki za wyżywienie w trakcie roku, ze względu na wzrost kosztów surowców zużywanych do przyrządzania posiłków.

 4. Wzrost opłat, o których mowa w §4 i § 5 nie powoduje konieczności ponownego zawierania umowy lub aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia Usługobiorców przez Dyrektora Placówki.

 5. Wpłaty należności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową realizowane w Placówce należy dokonać bezpośrednio w Placówce.

 

§ 3

 1. Wprowadza się odpis z tytułu nieobecności dziecka w Placówce, w wysokości dziennej stawki żywieniowej od 3 kolejnych następujących po sobie dni.

 2. Nie ulega zwrotowi stawka za zdeklarowaną ilość godzin zajęć wykraczających poza podstawę programową.

 

§ 4

 1. Usługobiorca ma możliwość korzystania z usług Placówki dyżurującej w miesiącach lipcu i sierpniu. (Dyżur wakacyjny dotyczy wyłącznie przedszkoli).

 2. Jeżeli Usługobiorca w okresie wakacyjnym chce skorzystać z usług Placówki dyżurującej, do którego dziecko nie uczęszczało w trakcie roku szkolnego na czas trwania dyżuru podpisuje oddzielną umowę na okres tego miesiąca z Usługodawcą..

 3. Korzystając z usług przedszkola w miesiącach wakacyjnych Usługobiorca wnosi opłaty, o których mowa w §2 ust.2, z góry w wysokości odpowiadającej zadeklarowanemu na piśmie czasowi pobytu dziecka w Placówce.

 4. W przypadku rezygnacji Usługobiorcy z usług przedszkola w miesiącach wakacyjnych, zwrot wniesionych opłat o których mowa w § 2 ust. 2 nie przysługuje.

 

§ 5

 1. Każda rozpoczęta godzina pobytu dziecka poza godziny zdeklarowanych w umowie cywilnoprawnej zajęć powoduje dodatkowe doliczanie kosztów zgodnie z ustalonymi kwotami.

 2. Za niewykonanie obowiązku odbioru dziecka po godzinie zamknięcia Placówki, nalicza się umowną karę pieniężną w wysokości 30,00 zł ( trzydziestu złotych) za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Placówce.

 3. Należność z tytułu kary umownej powinna być uiszczona w najbliższym terminie wnoszenia opłat za korzystanie ze świadczeń Placówki.

 

§6

 1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej w każdym czasie. Wniesione opłaty wymienione w §2 ust.2 za miesiąc, w którym następuje rozwiązanie umowy nie podlegają zwrotowi.

 2. Placówka może wypowiedzieć umowę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku:

 1. nie uiszczenia opłaty za usługi przedszkola za okres jednego miesiąca,

 2. innych przyczyn określonych w statucie Placówki,

 3. nie uiszczenia należności z tytułu kary umownej określonej w §5 ust.2 niniejszej umowy.

 1. Opóźnienie w uiszczeniu opłat za świadczenia w przedszkoli powoduje naliczenie odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia licząc od 16 dnia każdego miesiąca, o ile to nie jest sobota, niedziela lub święto.

 2. Niniejsza umowa stanowi podstawę do dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń z tytułu zaległych płatności.

 3. Po okresie wypowiedzenia Usługodawca zawiesza świadczenie usług w Placówce, o których mowa w §2 ust.2.

 4. Rozwiązanie niniejszej umowy jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych do Placówki (dotyczy dzieci 3 i 4-letnich)*.

 

Rozwiązanie niniejszej umowy jest równoznaczne z pozbawieniem dziecka świadczeń wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego (dotyczy dzieci 5 – 6 letnich)*.

 1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 7

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

USŁUGOBIORCY USŁUGODAWCA

 

 

 1. ……………………………… 1. ………………………………

 

 

 1. ………………………………

 

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.).

 

*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz.153.

Załączniki do pobrania

1 ZB_047-2013.pdf (PDF, 98KB) 2013-04-15 13:42:58 376 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 15-04-2013 13:42:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Karabasz 05-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 15-04-2013 13:42:58